Injili mar Mariko 8:1-38

  • Yesu pidho ji 4,000 (1-9)

  • Ikwayo Yesu mondo ochiw ranyisi (10-13)

  • Thowi mar Jo-Farisai kod Herode (14-21)

  • Ochang ng’at ma muofu Bethsaida (22-26)

  • Petro ofwenyo Kristo (27-30)

  • Ikoro tho mar Kristo (31-33)

  • Bedo japuonjre Yesu madier(34-38)

8  E kindeno, oganda mang’ongo nochokore kendo, to ne gionge gi gima ne ginyalo chamo. Omiyo, noluongo jopuonjrene mowachonegi kama:  “Akecho ogandani+ nimar koro gisebedo koda ka kuom odiechienge adek to gionge gima ginyalo chamo.+  Ka po ni agonyogi gi kech mondo gidog e miechgi, gibiro podho e yo, to moko kuomgi oa mabor.”  To jopuonjrene nodwoke niya: “Wan mabor gi mier, ere kama dwayudie makate ma romo ogandani?”  Omiyo nopenjogi niya: “Un gi makate adi?” Ne gidwoke ni: “Abiriyo.”+  Nochiko oganda mondo obed piny. Kae to nokawo makate abiriyogo kendo nogoyo erokamano, mi nong’ingogi, mochako miyogi jopuonjrene mondo gimi ji, mi ne gimiyo oganda.+  Bende, ne gin gi rech manok matindo kendo bang’ guedho rechgo, nokonegi mondo gimi oganda.  Omiyo, ne gichiemo mi giyieng’ kendo ne gichoko ng’injo ma ne odong’ mi gipong’o okepni madongo abiriyo.+  Ne nitie chwo ma dirom 4,000. Bang’e, nogonyogi mi gidhi. 10  Gikanyono, noidho yie gi jopuonjrene modonjo e alwora mar Dalmanutha.*+ 11  Kanyo Jo-Farisai nobiro mi gichako mino kode wach ka gidwaro teme ni omigi ranyisi moa e polo.+ 12  Omiyo, nogamo muya matek mowacho niya: “Ang’o momiyo tieng’ni manyo ranyisi?+ Adier awachonu ni, onge ranyisi ma nomigi.”+ 13  Eka noweyogi mi noidho yie kendo, kae to nodhi e wath ma loka nam. 14  Kata kamano, wigi nowil ma ok giting’o makate, to ne gionge gi gimoro e yie mak mana makate achiel.+ 15  Mi nosiemogi matek niya: “Yawuru wang’u; tang’uru gi thowi mar Jo-Farisai kod thowi mar Herode.”+ 16  Omiyo, ne gichako bedo gi mbaka matek e kindgi nikech ne gionge makate. 17  Ka nofwenyo mano, nopenjogi kama: “Ang’o momiyo ubedo gi mbaka matek nikech uonge makate? Pok wach odonjonu muwinjo tiend gik ma timore? Pod chunyu odinore kuom ng’eyo tiend weche, koso? 18  ‘Marang’o un gi wang’, to ok unen? Kendo un gi it, to ok unyal winjo?’ Bende, ok unyal paro 19  ni ka ne ang’ingo makate+ abich ne chwo 5,000, ne uchoko okepni adi ma ne opong’ gi ng’injo?” Ne gidwoke niya: “Apar gariyo.”+ 20  Nomedo penjogi kama: “Ka ne ang’ingo makate abiriyoka ne chwo 4,000, ne uchoko okepni adi madongo mopong’ gi ng’injo?” Ne gidwoke niya: “Abiriyo.”+ 21  Eka nokonegi kama: “Pod ok ung’eyo tiend wachni?” 22  Koro, ne gigowo Bethsaida. Kanyo ji nokelone ng’at moro ma muofu, kendo ne gisaye mondo omule.+ 23  Nomako lwet muofuno kendo notere oko mar dalano. To ka noseng’ulo olaw e wang’e,+ noketo lwetene kuome mopenje niya: “Be ineno gimoro amora?” 24  Ng’atno nong’iyo malo mowacho kama: “Aneno ji to gichal gi yien ma wuotho koni gi koni.” 25  Noketo lwetene kendo e wang’ ng’atno mi jalo noneno maler. Wang’e nochango kendo koro nonyalo neno gik moko duto kaka kitgi obet adier. 26  Omiyo, noweye mondo odhi pacho kowachone kama: “Kik idonj ei gweng’no.” 27  Yesu kod jopuonjrene noa kanyo mondo gidhi e gwenge mag Kaisaria-Filipi, to ka ne gin e yo, nopenjo jopuonjrene niya: “Ji wacho ni an ng’a?”+ 28  Ne gidwoke kama: “Johana Jabatiso,+ to moko ni Elija,+ to pod moko wacho ni in achiel kuom jonabi.” 29  Nopenjogi niya: “Un to uwacho ni an ng’a?” Petro nodwoke kama: “In e Kristo.”+ 30  Eka nochikogi matek ni kik gihul ne ng’ato ni en ng’a.+ 31  Bende, nopuonjogi kowacho ni Wuod dhano nyaka kal e sand mang’eny, kendo jodongo, gi jotend-jodolo, kod jondiko biro kwede, kendo ibiro nege,+ kae to obiro chier bang’ ndalo adek.+ 32  Nowacho wechego ayanga. Eka Petro notere tenge mochako kwere.+ 33  Nolokore mong’iyo jopuonjrene kendo nokwero Petro niya: “Dog e ng’eya, Satan! Nikech ok in gi paro mag Nyasaye, to mag dhano.”+ 34  Koro noluongo oganda ire gi jopuonjrene mowachonegi kama: “Ka ng’ato dwaro luwa, to mondo okwerre owuon kendo oting’ yadh-sandne,* kae to odhi nyime luwa.+ 35  Nimar ng’at ma dwaro reso ngimane nolal ngimane, to ng’at molalo ngimane nikech an kendo nikech wach maber, biro reso ngimane.+ 36  Kuom adier, ere ber ma ng’ato biro yudo konwang’o piny duto to olalo ngimane?+ 37  Kata ere gima ng’ato nyalo chiwo mondo okaw kar ngimane?+ 38  Ka ng’ato wiye kuot koda gi wechena e tieng’ marach kendo ma teroreni,* Wuod dhano bende wiye nokuod kode+ e kinde ma nobi e duong’ mar Wuon mare ka en gi malaike maler.”+

Weche Moler Piny

Nyalo bedo ni mani en nying machielo mar Magadan. Som Mat 15:39.
Tiende ni, joma ok omakore motegno gi Nyasaye.