Injili mar Mariko 13:1-37

 • GIKO MAR NDALO (1-37)

  • Lwenje, yiengni mag piny, nok mar chiemo (8)

  • Wach maber ibiro yal (10)

  • Masira maduong’ (19)

  • Biro mar Wuod dhano (26)

  • Ngero mar yadh ng’owo (28-31)

  • Sikuru ka uneno (32-37)

13  Sa ma nowuok e hekalu, achiel kuom jopuonjrene nowachone niya: “Japuonj, nee kaka kitegi kod utegi beyo miwuoro!”+  Kata kamano, Yesu nokone kama: “Ineno ute madongogi? Onge kidi ma biro dong’ e wi kidi wadgi ma ok nowit piny.”+  Sa ma nobet e Got Zeituni ka ma hekalu ne nyalo nenoree, Petro gi Jakobo gi Johana kod Andrea nopenje kar kendgi niya:  “Wachnwae, gigi biro timoree karang’o, to en ranyisi mane ma biro nyiso kinde ma gigi duto nochop e giko?”+  Omiyo, Yesu nowachonegi kama: “Tang’uru mondo kik ng’ato mi ulal.+  Ji mang’eny nobi e nyinga ka giwacho kama, ‘An e en,’ kendo ginimi ji mang’eny lal.  E wi mano, ka uwinjo wach lwenje kod humb lwenje, kik uluor; gigi nyaka timre, kata kamano, giko to podi.+  “Oganda noked gi oganda kendo pinyruoth noked gi pinyruoth;+ yiengni mag piny nobedie kamoro bang’ machielo; chiemo bende nobed manok.+ Magi gin chakruok mag masiche malit ka muoch ma kecho.+  “To un, beduru motang’. Ji noteru e utegi mag ng’ado bura+ kendo ibiro gou e sunagoke+ kendo ji nochungu e nyim jotelo gi ruodhi nikech an, mi unuchiwnegi neno.+ 10  Bende, nyaka kwong yal wach maber e ogendni duto.+ 11  Ka giteru e ute ng’ado bura, kik uparru kuom gima duwachi; to wachuru gima ibiro miu gie sano, nimar roho maler e ma wuoyo to ok un.+ 12  E wi mano, ng’ato nondhog owadgi mondo onege, wuoro nolokre gi nyathine, kendo nyithindo nolokre gi jonyuolgi kendo ginimi neggi.+ 13  Ji duto nosin kodu nikech nyinga.+ To ng’at motimo kinda* nyaka giko+ ibiro resi.+ 14  “Kata kamano, ka uneno gima kwero ma kelo kethruok+ kochung’ ka ma ok onego obedie (jasomo mondo oti gi rieko), eka jo ma ni Judea mondo ochak ringo ka gidhi e gode.+ 15  Ng’at man e tat ot kik lor piny kata donjo e ode mondo okaw gimoro; 16  kendo ng’at man e puodho kik dog pacho e gik moweyo chien mondo okaw nangane ma oko. 17  Yaye, nobed malit ne mon ma yach kod mago ma dhodho nyithindo e ndalono!+ 18  Sikuru ka ulamo mondo mano kik timre e ndalo koyo; 19  nikech kindeno nobed kinde masira+ ma pok ne otimore nyaka ne Nyasaye chue piny nyaka sani, to ok nochak otimre kendo.+ 20  Kuom adier, dine bed ni Jehova* ok ong’ado ndalogo machuok, onge ng’ato ma dine oresi. To nikech jo moyier ma osewalo, oseng’ado ndalogo machuok.+ 21  “Bende ka ng’ato owachonu ni, ‘Neuru! Eri Kristo ni ka,’ kata ni, ‘Neuru! En kacha!’ kik uyie gi wachno.+ 22  Nimar jo ma wuondore ni gin Kristo gi jonabi mag miriambo nosieki+ kendo ginitim honni madongo gi gik miwuoro mondo gimi ji orweny, ma ka nyalore, to gimi kata mana jogo moyier olal. 23  E momiyo un to beduru motang’.+ Asewachonu gigi duto motelo. 24  “To e ndalogo, bang’ masirano, ibiro lok wang’-chieng’ obed mudho kendo dwe ok nochiw ler mare+ 25  kendo sulwe biro lwar koa e polo kendo ibiro yieng teko manie polo. 26  Eka ginine Wuod dhano+ ka biro e boche polo ka en gi teko mang’eny kod duong’.+ 27  Kendo eka obiro oro malaikene mi ginichok joge moyier ka giwuok e tunge ang’wen* mag piny, a e tung’ piny nyaka e tung’ polo.+ 28  “Koro puonjreuru kuom ranyisi mar yadh ng’owo: Mapiyo ka obokene oseloth, ung’eyo ni kinde oro chiegni.+ 29  Kamano bende, sa ma uneno gigi ka timore, ng’euru ni Wuod dhano chiegni e dhoot.+ 30  Adier awachonu ni, tieng’ni ok norum ngang’ ka pok gigi duto otimore.+ 31  Polo gi piny biro kalo,+ to wechena ok nokal ngang’.+ 32  “Kuom wach chieng’no kata sano, onge ng’at mong’eyo, kata malaike manie polo, kata Wuod Nyasaye, to mana Wuora.+ 33  Sikuru ka utang’, sikuru ka uneno,+ nimar ok ung’eyo ni kinde moket en karang’o.+ 34  En kaka ng’at moro ma nodhi wuoth e piny mabor, moweyo ode, kendo nomiyo wasumbnine teko,+ moro ka moro gi tichne, kendo nochiko jarit-dhoot mondo orit ka oneno.+ 35  Kuom mano, sikuru ka uneno nikech ok ung’eyo ni wuon ot biro karang’o,+ ka be obiro godhiambo kata e dier otieno kata ka gwen pok okok, kata osirawende,+ 36  mondo ka obiro apoya kik oyud kunindo.+ 37  To gima awachonu awacho ne ji duto niya: Sikuru ka uneno.”+

Weche Moler Piny

Kata, “monano.”
Tiende ni, yembe ang’wen.