Injili mar Mariko 10:1-52

  • Kend kod ketho kend (1-12)

  • Yesu guedho nyithindo (13-16)

  • Penjo mar jamwandu moro (17-25)

  • Gik ma ji weyo nikech Pinyruoth (26-31)

  • Okor tho mar Yesu kendo (32-34)

  • Kwayo mar Jakobo kod Johana (35-45)

    • Yesu en rawar ne ji mang’eny (45)

  • Ochang Batimeo ma ne en muofu (46-52)

10  Noa kanyo modhi e gwenge mokiewo gi Judea man loka Jordan, mi oganda nochokore kendo ka ma ne entie. To kaka nojatimo, nopuonjogi kendo.+  Kae to Jo-Farisai nobiro temo Yesu mi ne gipenje ka be chik oyie mondo ng’ato oketh kend gi chiege.+  Nodwokogi kama: “Musa nochikou nade?”  Ne giwacho niya: “Musa noyie ni ng’ato nyalo ndiko barua* mar riembo chiege kendo ketho kend kode.”+  To Yesu nodwokogi niya: “Nondikonu chikno+ nikech chunyu matek.+  Kata kamano, kar chakruok mar chuech, ‘Nochueyogi dichwo gi dhako.+  Nikech mano, dichwo nowe wuon-gi gi min-gi,+  kendo ji ariyogo nobed ringruok achiel.’+ Omiyo, koro ok gin ji ariyo kendo, to gin ringruok achiel.  Kuom mano, gima Nyasaye oseriwo, dhano moro amora kik opogi.”+ 10  Ka ne gin e ot kendo, jopuonjre nopenje wachno. 11  Nowachonegi kama: “Ng’at ma ketho kend gi chiege, mi okendo machielo, ochodo,+ kendo otimone richo, 12  to ka po ni bang’ ketho kend gi chwore, dhako otedo ne ng’at machielo, dhakono chodo.”+ 13  Ji koro nokelone nyithindo matindo mondo omulgi, to jopuonjrene nogeng’ogi.+ 14  Ka Yesu noneno mano, nobedo gi mirima mi nokonegi niya: “Weuru nyithindo matindogi obi ira; kik utem geng’ogi nimar Pinyruodh Nyasaye en mar jo ma kamago.+ 15  Adier awachonu ni, ng’at ma ok rwak Pinyruodh Nyasaye kaka nyathi matin, ok nodonjie ngang’.”+ 16  Noting’o nyithindogo e bedene, mochako guedhogi koketo lwetene kuomgi.+ 17  Sa ma nowuok, ng’at moro noringo ire mogoyo chonge piny e nyime kendo penje niya: “Japuonj Maber, en ang’o ma nyaka atim eka ayud ngima mochwere?”+ 18  Yesu nodwoke kama: “Ang’o momiyo iluonga ni ng’at maber? Onge ng’at maber mak mana ng’at achiel, ma en Nyasaye.+ 19  Ing’eyo chike: ‘Kik ineki,+ kik ichodi,+ kik ikwel,+ kik ichiw neno mar miriambo,+ kik iti gi wuond e mayo jowadu,+ luor wuoru gi meru.’”+ 20  Ng’atno nowachone kama: “Japuonj, mago duto aserito chakre tinna.” 21  Yesu nong’iye mi nohere mowachone ni, “Gimoro achiel e ma oremi: Dhi ius gik ma in-go kendo imigi jo ma odhier eka inibed gi mwandu e polo; kae to ibi ibed jalupna.”+ 22  To nowinjo lit nikech dwokono, mi nodhi ka okuyo nikech ne en gi mwandu mang’eny.+ 23  Bang’ ng’iyo koni gi koni, Yesu nowacho ne jopuonjrene niya: “Mano kaka donjo e Pinyruodh Nyasaye nobed matek ne jo ma nigi pesa!”+ 24  To jopuonjrene nohum gi wechenego. Mi Yesu nokonegi kama: “Nyithinda, mano kaka donjo e Pinyruodh Nyasaye nobed matek! 25  Yot mondo ngamia okal e wang’ sandan moloyo jamwandu donjo e Pinyruodh Nyasaye.”+ 26  To e ma pod ne gimedo wuoro ka giwachone* niya: “Ka en kamano, kare en ng’a minyalo resi?”+ 27  Yesu nong’iyogi tir mokonegi kama: “Mano en gima ok nyalre ne dhano, to ok en kamano kuom Nyasaye, nimar gik moko duto nyalore kuom Nyasaye.”+ 28  Petro nowachone niya: “Waseweyo gik moko duto mi waluwi.”+ 29  Yesu nowachonegi kama: “Adier awachonu ni, onge ng’at moweyo ode, kata owetene, kata nyiminene, kata min-gi, kata wuon-gi, kata nyithinde, kata puothene, nikech an kendo nikech wach maber,+ 30  ma ok bi yudo nyadi 100 momedore gie ndalogi—ute gi owete gi nyimine gi mine gi nyithindo kod puothe kaachiel gi sand+—kendo e ndalo ma biro,* ngima mochwere. 31  Ji mang’eny mokwongo nobed ma achien, to jo ma achien nobed mokwongo.”+ 32  Koro ka ne gin e yo ka giidho gidhi Jerusalem, Yesu ne otelo e nyim jopuonjrene ma noyudo hum nono kendo jo ma ne luwogi nochako luor. Nokawo kendo ji Apar Gariyoka moterogi tenge, mi nowachonegi gik ma ne chiegni timorene niya:+ 33  “Neuru! Waidho wadhi Jerusalem, kendo Wuod dhano ibiro chiw e lwet jotend-jodolo gi jondiko. Gining’adne buch tho kendo ginichiwe e lwet ogendni mamoko, 34  kendo jogo biro jare, gibiro ng’ulo olaw kuome, gibiro chwade, kendo gibiro nege, to bang’ ndalo adek obiro chier.”+ 35  Jakobo gi Johana, ma gin yawuot Zebedi,+ nobiro ire mi giwachone kama: “Japuonj, dwaher kwayi mondo itimnwae gimoro.”+ 36  Nopenjogi niya: “Ang’o ma udwaro ni atimnu?” 37  Ne gidwoke niya: “Yienwa wabi wabed kodi e pinyruodhi. Ng’at achiel e badi korachwich, to machielo e badi koracham.”+ 38  To Yesu nowachonegi kama: “Ok ung’eyo gima ukwayo. Be unyalo madho okombe ma amadhoni, to be inyalo batisu gi batiso kaka ma ibatisagoni?”+ 39  Ne gidwoke niya: “Wanyalo.” Eka Yesu nowachonegi niya: “Okombe ma amadhoni ubiro madho, kendo batiso ma ibatisagoni ibiro batisougo.+ 40  Kata kamano, an ok e ma ayier jo ma bet e bada korachwich kata koracham, to nochiw kuondego ne jo ma oseiknegi.” 41  Ka jopuonjre apar mamokogo nowinjo wachno, mirima nomakogi gi Jakobo kod Johana.+ 42  To Yesu noluongogi ire mowachonegi niya: “Ung’eyo ni joloch timore ruodhi e wi ji kendo gisando ji.+ 43  Mano ok e kaka onego obed e kindu; to ng’at ma dwaro bedo maduong’ e kindu nyaka bed jatiju,+ 44  kendo ng’at ma dwaro bedo mokwongo e kindu nyaka bed misumba jomamoko duto. 45  Nikech kata mana Wuod dhano nobiro, ok ni mondo ji otine, to mondo oti ne ji+ kendo mondo ochiw ngimane owar ji mang’eny.”+ 46  Eka ne gidonjo Jeriko. To sa ma ne giwuok Jeriko ka en gi jopuonjrene kod oganda moro buora, Batimeo (wuod Timeo) ma ne en jakuecho ma muofu, nonwang’o obet e bath yo.+ 47  Ka nowinjo ni mano ne en Yesu Ja-Nazareth, nokok niya: “Yesu, Wuod Daudi,+ kecha!”+ 48  Ji mang’eny nokwere matek ni oling’, to en nomedo kok matek niya: “Wuod Daudi, kecha!” 49  Omiyo, Yesu ne ochung’ mowacho niya: “Luongeuru.” Mi ne giluongo muofuno ka giwachone niya: “Bed gi chir! Chung’; echa oluongi.” 50  Bang’ wito nangane ma oko, nochung’ piyo modhi ir Yesu. 51  Koro Yesu nopenje kama: “Ang’o midwaro ni atimni?” Muofuno nodwoke niya: “Raboni,* yaw wengena onen kendo.” 52  Mi Yesu nowachone kama: “Dhiyo. Yieni osechangi.”+ Eka gikanyono wengene noyawore,+ kendo noluwo Yesu.

Weche Moler Piny

Kata, “satifiket.”
Kata nyalo bedo, “ne giwuoyo e kindgi.”
Tiende ni, “Japuonj.”