Injili mar Mariko 6:1-56

  • Ji otamore rwako Yesu e gweng’gi (1-6)

  • Ichiko ji Apar Gariyo kaka onego gilend (7-13)

  • Johana Jabatiso otho (14-29)

  • Yesu pidho ji 5,000 (30-44)

  • Yesu wuotho e wi pi (45-52)

  • Ochang ji Genesaret (53-56)

6  Yesu noa kanyo modhi e gweng’gi+ kendo jopuonjrene noluwe.  Ka Sabato nochopo, nochako puonjo e sunagogi kendo thoth jo ma ne winje nohum mi gipenjore kama: “Ng’atni nogolo wechegi kanye?+ Ang’o momiyo nomiye riekogi, kendo ang’o momiyo otimo honnigi?+  Donge jali en fundi+ bao ma wuod Maria,+ kendo owetene gin Jakobo,+ gi Josef, gi Judas, kod Simon,+ koso? To donge kata nyiminene ni kodwa kae?” Omiyo, ne gichwanyore nikech en.  To Yesu nowachonegi kama: “Janabi imiyo duong’ kuonde duto mak mana e gweng’gi, e kind wedene, kod e ode owuon.”+  Omiyo, ne ok onyal timo honni kanyo, mak mana keto lwete kuom ji manok ma ne tuo mondo ochanggi.  Nowuoro kaka jogo ne onge yie kendo nolworo gwengego kopuonjo.+  Noluongo ji Apar Gariyoka mi oorogi ji ariyo ariyo+ kendo nomiyogi teko e wi jochiende.+  Bende, nochikogi ni giting’ mana luth kende sa ma gin e wuoth. To kik giting’ makate, kata ofuk chiemo, kata pesa* e msibegi.+  Girwak wuoche to kik girwak lewni ariyo. 10  E wi mago, nokonegi niya: “Ka udonjo e ot moro, beduru kanyo nyaka ua.+ 11  To ka ma ok orwakue kata ok owinjue, sa ma uwuok kanyo, teng’uru buch tiendeu mondo mano ochiwnegi neno.”+ 12  Eka ne giwuok mi giyalo mondo ji olok chunygi+ 13  kendo ne gigolo jochiende mang’eny,+ mi ne giwiro ji mathoth ma ne tuo gi mo kendo ne gichangogi. 14  Koro Ruoth Herode nowinjo wachno, nimar nying Yesu nong’ere ahinya kendo ji ne wacho niya: “Osechier Johana Jabatiso kendo mano e momiyo otimo honnigi.”+ 15  To jomoko ne wacho kama: “En Elija.” To pod moko ne wacho niya: “En janabi mana kaka jonabi mamoko machon.”+ 16  Kata kamano, ka Herode nowinjo mano, nowacho kama: “Johana ma ne ang’ado wiyecha osechier.” 17  Nimar noyudo Herode ogolo chik mondo omak Johana kendo ne otueye e jela nikech Herodia chi Filipo owadgi ma nokendo.+ 18  Nikech Johana nosebedo ka nyiso Herode niya: “Ok en gima owinjore gi chik mondo ikaw chi owadu.”+ 19  Omiyo, Herodia nomako sadha kode kendo nodwaro nege, to ne ok onyal. 20  Herode noluoro Johana kendo nong’eye kaka ng’at makare kendo maler,+ omiyo norite maber. Nojawinje, to ok nong’eyo gima dotim, to pod nodhi nyime winje gi mor. 21  Kata kamano, chieng’ mowinjore nochopo ka Herode noloso nyasi mar chiemo modhiambo e odiechieng nyuolne.+ Ne oloso nyasino ne jotije madongo gi jotelo madongo mag lweny* kod jo ma ne nigi huma ahinya e Galili.+ 22  Eka nyar Herodia nobiro mi omiel kendo nomoro Herode kod jo ma ne chiemo kode. Ruoth nowacho ne nyakono niya: “Kwaya gimoro amora midwaro to abiro miyigo.” 23  Ee, nokuong’orene kama: “Gimoro amora ma ikwaya anamiyigo, kata mana nus pinyruodha.” 24  Omiyo, nyakono ne odhi oko mopenjo min mare kama: “Ang’o monego akwa?” Nodwoke niya: “Kwa wi Johana Jabatiso.” 25  Gikanyono, nyakono noringo mapiyo modhi ir ruoth kendo nochiwo kwayone niya: “Adwaro ni imiya wi Johana Jabatiso e san mana sani.”+ 26  Kata obedo ni ruoth nokuyo ahinya nikech mano, ne ok odwar tame nikech kuong’ruok ma nosetimo kendo nikech wende. 27  Omiyo, ruoth nooro jarit moro kendo nochike mondo okel wi Johana. Eka jaritno ne odhi mong’ado wiye e jela 28  mokelo wiyeno e san. Nomiyo nyakono kae to nyakono nomiyo min mare. 29  Ka jopuonjre mag Johana nowinjo wachno, ne gibiro mi gikawo ringrene kendo ne giyike e liel. 30  Joote nolworo Yesu koni gi koni, mi ne giwachone gik moko duto ma ne gisetimo kendo puonjo.+ 31  Eka nokonegi niya: “Biuru kar kendu ka ma onge ji mondo uyue matin.”+ Ji mang’eny ne biro to moko a ma kata thuolo mar yueyo kata chiemo ne giongego. 32  Omiyo, ne giidho yie mi gidhi ka ma ji ongee.+ 33  Kata kamano, ji nonenogi ka gidhi, mi ng’eny ji nong’eyo mano. Kendo ji nowuok e miergo duto mi giringo gi tiendgi, kendo ne gikwongonegi kuno. 34  Ka nowuok e yie, noneno oganda mang’ongo mi nokechogi,+ nikech ne gichal kaka rombe ma onge jakwath.+ Omiyo, nochako puonjogi gik mang’eny.+ 35  Gie sechego koro sa nolewo, kendo jopuonjrene nobiro ire mi giwachone niya: “Wan mabor gi mier kendo sa koro olewo.+ 36  Nyisgi gidhi e gwenge gi mier man machiegni mondo ging’iew gima ginyalo chamo.”+ 37  Nodwokogi kama: “Migiuru gima ginyalo chamo.” Eka ne gipenje niya: “Ka wang’iewo makate mag dinari* 200 mi wamiyogi, be diromgi?”+ 38  En nopenjogi kama: “Un gi makate adi? Dhi ung’i!” To bang’ ng’iyo ne gidwoke niya: “Makate abich gi rech ariyo.”+ 39  Eka nochiko oganda duto mondo obed piny e lum mang’ich e kidienje-kidienje.+ 40  Mi ne gibet piny e kidienje mag 100 kod mag 50. 41  Eka nokawo makate abichgo kod rech ariyogo, mi nong’iyo malo e polo kendo noguedho gigo.+ Bang’e, nong’ingo makatego mochako miyogi jopuonjrene mondo giketgi e nyim ji, kendo nopogo rech ariyogo ne jogo duto. 42  Omiyo, ji duto nochiemo mi giyieng’ 43  kendo ne gichoko ng’injo mag makate mopong’o okepni 12, ka ok okwan mag rech.+ 44  Jo ma nochamo makatego ne gin chwo 5,000. 45  Gikanyono, nochiko jopuonjrene mondo giidh yie gitelne loka nam ka gichomo Bethsaida, ka en to pod nogonyo oganda.+ 46  To bang’ goyonegi oriti, nodhi e got moro mondo olem.+ 47  Ka nochopo odhiambo, yie ne ni e dier nam to en ne en kende oko.+ 48  Omiyo, ka noneno ka kwang’o yie ne bedonegi matek nikech yamo ne ochomogi tir e arita mar ang’wen gotieno,* nobiro irgi kowuotho e wi pi. To ka nochopo irgi, nochalo ka gima odwaro kadhogi. 49  Ka ne ginene kowuotho e wi pi, ne gipenjore kama: “En ni waleko, koso?” Mano nomiyo gikok matek. 50  Nimar giduto ne ginene mi gibwok. To gikanyono nowuoyo kowachonegi niya: “Beduru gi chir! En an; kik uluor.”+ 51  Eka noidho yie, kendo yamono norumo. Mano nomiyo gihum nono 52  nimar pod ne ok giwinjo tiend wach makate. Kata kamano, chunygi pod ne odinore. 53  Ka ne ging’ado loka mi gichopo Genesaret, ne gigowo kanyo.+ 54  To mapiyo ka ne gisewuok e yie, ji ne ofwenye. 55  Ne gidhi kuonde duto e alworano mi giting’o jotuo e otendni nyaka ka ma ne giwinjo ni entieree. 56  To e gwenge kata mier ma nodonjoe, ji ne keto jo matuo e chirni, kendo ne gisaye mondo gimulie mana riak nangane ma oko kende.+ Kendo jogo duto ma nomulo nangane, nochango.

Weche Moler Piny

Grik, “mula.”
Jatelo achiel ne bedo gi jolweny 1,000 e bwoye.
Tiende ni, kar sa ochiko otieno nyaka sa 12 okinyi ka chieng’ wuok.