Injili mar Mariko 2:1-28

  • Yesu chango jatuo mar abach (1-12)

  • Yesu luongo Lawi (13-17)

  • Penjo e wi tueyo chiemo (18-22)

  • Yesu ‘e Ruodh Sabato’ (23-28)

2  Koro bang’ ndalo moko, Yesu noduogo Kapernaum kendo wach nolandore ni en e dalano.+  Omiyo, ji mang’eny nochokore ma onge thuolo ma ne odong’ kata mana e dhoot, kae to nochako yalonegi wach.+  Ne okelne jatuo mar abach ka ji ang’wen oting’e.+  To ne ok ginyal kele achiel kachiel ir Yesu nikech oganda ne thoth, omiyo ne gielo tado e wi kama Yesu ne nitie, kendo bang’ powo otuchi moro ne giloro otanda ma ja abachno nonindoe.  Ka Yesu noneno yiegi,+ nowacho ne jatuono kama: “Nyathina, richoni oweni.”+  Koro moko kuom jondiko nobet kanyo kendo ne gipenjore e chunygi niya:+  “Ere gimomiyo jali wuoyo kama? Ng’atni ochayo Nyasaye. En ng’ano ma nyalo weyo ne ji richo ma ok mana ng’at achiel, ma en Nyasaye?”+  To gikanyono, ka Yesu nofwenyo ni ne gipenjore kamano e kindgi, nopenjogi kama: “Ang’o momiyo upenjoru wechegi e chunyu?+  Mane mayot? Wacho ne ja abachno ni, ‘Richoni oweni,’ koso wacho ni, ‘Chung’ mondo ikaw otandani kendo iwuothi’? 10  To mondo mi ung’e ni Wuod dhano+ nigi teko mar weyo ne ji richo e piny—”+ nowacho ne jatuono kama: 11  “Awachoni ni chung’ ikaw otandani kendo idhi dalani.” 12  Gikanyono, noa malo mokawo otandane, kendo nowuotho e nyimgi giduto. Omiyo, giduto ne gihum kendo ne gimiyo Nyasaye duong’ ka giwacho niya: “Pok ne waneno gima kama ngang’!”+ 13  Ne odok kendo e bath nam to oganda duto ne siko ka biro ire, kendo nopuonjogi. 14  To sa ma nokalo, noneno Lawi wuod Alfayo kobet e ofis mar osuru mowachone niya: “Bed jalupna.” Eka noa malo mi noluwe.+ 15  Bang’e, Yesu ne odhi chiemo e od Lawi kendo josol osuru mang’eny kod joricho ne chiemo kode gi jopuonjrene, nimar ne nitie ji mang’eny kuomgi ma ne luwe.+ 16  To ka jondiko mag Jo-Farisai noneno kochiemo gi joricho kod josol osuru, ne gichako penjo jopuonjrene niya: “Ang’o momiyo japuonju chiemo gi josol osuru kod joricho?” 17  Ka Yesu nowinjo mano, nokonegi kama: “Jo mangima ok dwar laktar, to jo matuo e ma dwaro. Ne abiro luongo joricho, to ok jo makare.”+ 18  Koro jopuonjre Johana kod Jo-Farisai ne jotueyo chiemo. Omiyo, ne gibiro mi gipenje niya: “Ang’o momiyo jopuonjre Johana kod jopuonjre mag Jo-Farisai tueyo chiemo to jopuonjreni to ok tue?”+ 19  Yesu nodwokogi niya: “Kinde ma wuon kisera+ ni kod osiepene, onge gimomiyo osiepenego onego otue, donge? Ka wuon kisera pod ni kodgi ok ginyal tueyo. 20  To ndalo biro ma ibiro gol wuon kisera kuomgi,+ eka e ndalono ginitue. 21  Onge ng’at ma bawo law manyien e nanga moti. Kotimo kamano, rabaw manyienno biro ywayo nangano mi yieche moloyo.+ 22  Bende, onge ng’at ma keto divai manyien e chupni pien moti. Kotimo kamano, to chupnigo biro barore mi divai pukre. Ji keto divai manyien e chupni mag pien manyien.” 23  Koro ka noyudo okadho e puothe cham chieng’ Sabato, jopuonjrene nochako jako wiye cham.+ 24  Omiyo, Jo-Farisai nopenje niya: “Ang’o momiyo gitimo gima chik odagi chieng’ Sabato?” 25  To nopenjogi kama: “Pok usomo gima Daudi notimo ka ne en gi dwaro, kendo ka en kaachiel gi joge ne gidenyo?+ 26  Ok ung’eyo kaka ondik e sigand Abiathar+ jatend-jodolo, ni Daudi nodonjo e od Nyasaye mi ochamo makate miketo e nyim Nyasaye kendo moko bende nomiyo jo ma ne ni kode, ma en gima chik ok oyie ne ng’ato chamo, to mana jodolo kende?”+ 27  Eka nowachonegi niya: “Ne oket Sabato ne dhano,+ to ok dhano ne Sabato. 28  Omiyo, Wuod dhano en Ruodh Sabato bende.”+

Weche Moler Piny