Injili mar Mariko 3:1-35

  • Ochang ng’at ma lwete oner (1-6)

  • Oganda mang’ongo e dho nam (7-12)

  • Joote 12 (13-19)

  • Chayo roho maler (20-30)

  • Min Yesu kod owetene (31-35)

3  Nodonjo e sunagogi moro kendo, to ne nitie ng’ato kanyo ma lwete oner.*+  Omiyo, ne ging’iye ahinya mondo gine ka be nodhi chango ng’atno chieng’ Sabato eka mondo gidonjne.  Nowacho ne ng’at ma lwete ne onerno* niya: “A malo mondo ibi diere kae.”  Eka nopenjogi kama: “Be chik oyie ne ng’ato timo gima ber chieng’ Sabato koso timo gima rach? Reso ngima koso neko?”+ To ne giling’.  Bang’ ng’iyo koni gi koni ka en gi mirima, nowinjo malit ahinya nikech chunygi ne tek+ mowacho ne ng’atno niya: “Rie lweti.” Mi norieyo lwete kendo lweteno nochango.  Eka Jo-Farisai nowuok kendo ne giluongo bura gi jolup Herode+ mondo ginege.  Yesu nodhi e nam gi jopuonjrene kendo oganda mang’ongo moa Galili gi Judea noluwe.+  Bende, oganda mang’ongo mowuok Jerusalem gi Idumea gi loka Jordan kod alwora mar Tiro gi Sidon nobiro ire nikech ne giwinjo gik mang’eny ma notimo.  Nowacho ne jopuonjrene ni gidwarne yie moro matin ma nonyalo idho mondo oganda kik thung’e. 10  Nikech ne ochango ji mang’eny, jogo duto ma ne tuore malit ne rire mondo gimule.+ 11  Kata mana jochiende+ ka ne onene, ne gipodho piny e nyime ka gikok niya: “In e Wuod Nyasaye!”+ 12  To nyading’eny nokwerogi matek ni kik ginyis ji ni en ng’a.+ 13  Noidho got moro mi noluongo jo ma nodwaro,+ kendo ne gidhi ire.+ 14  Eka noyiero ji 12 ma bende nomiyo nying ni joote. Jogo e ma ne dhi wuotho kode kendo nodhi orogi mondo giyal 15  kendo ne gidhi bedo gi teko mar golo jochiende.+ 16  To ji 12+ ma noyierogo ne gin Simon ma bende nomiyo nying ni Petro,+ 17  gi Jakobo wuod Zebedi, kod Johana owadgi Jakobo (gin bende nomiyogi nying ni Boanaje, ma tiende en ni “Yawuot Mor Polo”),+ 18  gi Andrea, gi Filipo, gi Bathlomeo, gi Mathayo, gi Thoma, gi Jakobo wuod Alfayo, gi Thadayo, gi Simon ma jakinda, 19  kod Judas Iskariot, ma bang’e ne ondhoge. Eka nodonjo e ot moro, 20  to oganda nochokore kendo, ma ne ok ginyal kata mana chiemo. 21  To ka wedene nowinjo wachno, ne gidhi mondo gimake nikech ne giwacho kama: “Wiye osekethore.”+ 22  Bende, jondiko ma ne olor koa Jerusalem ne wacho niya: “En gi Belzebub* kendo ogolo jochiende kotiyo gi teko mar jatend jochiende.”+ 23  Omiyo, bang’ luongogi ire, nowuoyo kodgi gi ngeche kama: “Ere kaka Satan nyalo golo Satan? 24  Ka pinyruoth obedo gi ywaruok e kinde owuon, pinyruodhno ok nyal chung’;+ 25  kendo ka ot nigi ywaruok ok obi chung’. 26  Bende, ka Satan kedo e kinde owuon mobedo gi ywaruok, ok onyal chung’, to ochomo e gikone. 27  Kuom adier, onge ng’at ma nyalo donjo ei od ng’at ma ratego mi oyak gige mak mana ka okwongo otueyo ng’atno. Bang’ mano eka onyalo yako ode. 28  Adier awachonu ni, gik moko duto ma nyithind dhano otimo, ibiro wenegi, kata bed ni gin richo mage kata ayany manade. 29  To ng’at ma chayo roho maler ok nowene nyaka chieng’,+ to obedo gi richo mochwere.”+ 30  Nowuoyo kamano nikech ne giwacho niya: “En gi jachien.”+ 31  Koro min mare gi owetene+ nobiro mi gichung’ oko, kae to ne gioro ng’ato mondo oluonge.+ 32  Nikech oganda nobet kolwore, ne giwachone niya: “Minu kod oweteni ni oko gidwari.”+ 33  To nodwokogi kama: “Minwa en ng’a kendo owetena gin ng’a gini?” 34  Eka kong’iyo jo ma nobet kolwore nowachonegi niya: “Neuru, minena kod owetena!+ 35  Ng’at ma timo dwach Nyasaye, mano e owadwa gi nyamera kod minwa.”+

Weche Moler Piny

Kata, “ong’ol; otal.”
Kata, “ong’olno; otalno.”
Nying miluongogo Satan.