Injili mar Mariko 9:1-50

  • Kaka kit Yesu ne olokore (1-13)

  • Ochang wuowi ma nigi jachien (14-29)

    • Gik moko duto nyalore kuom ng’at ma nigi yie (23)

  • Okor tho mar Yesu kendo (30-32)

  • Jopuonjre yware e wi ng’at maduong’ie moloyo e kindgi (33-37)

  • Ng’at ma ok kwedwa en ng’atwa (38-41)

  • Gik ma kelo chwanyruok (42-48)

  • “Beduru gi chumbi e iu” (49, 50)

9  E wi mano, nokonegi kama: “Adier awachonu ni, nitie moko kuom jo ma ochung’ kae ma ok notho ka pok gineno Pinyruodh Nyasaye ka biro gi teko.”+  Ndalo auchiel bang’e, Yesu nokawo Petro gi Jakobo kod Johana, modhi kodgi e wi got moro mabor kar kendgi. Eka kit Yesu nolokore e nyimgi;+  lepe nochako rieny, mi ne gibedo ma rachar ahinya moloyo kaka jalwok lewni moro amora ne nyalo miyo gibed ma rachar.  Bende, Elija kod Musa nofwenyorenegi, to ne giwuoyo gi Yesu.  Eka Petro nowacho ne Yesu niya: “Rabi, otimore maber ni wan kae. Omiyo, we wager hembe adek, achiel mari, achiel mar Musa, to machielo mar Elija.”  En adier ni ne ok ong’eyo gima dowachnegi nikech ne giluor ahinya.  Kendo bor polo nochokore moumogi, mi dwol moro+ nowuok e bor polono ka wacho niya: “Ma Wuoda ma ahero.+ Winjeuru.”+  Eka apoya nono ne ok gineno ng’ato e kindgi kendo, mak mana Yesu.  Sa ma ne gia e got, nosiemogi matek ni kik giwach ne ng’ato gima ne gisenenono+ nyaka bang’ ka Wuod dhano osechier.+ 10  Ne giketo wachno e chunygi,* to pod ne giwuoyo e kindgi e wi tiend chierne a kuom jo motho. 11  Ne gichako penje niya: “Ang’o momiyo jondiko wacho ni Elija+ nyaka bi mokwongo?”+ 12  Nodwokogi kama: “Elija biro mokwongo mi oduok gik moko duto kaka ne gin.+ To ang’o momiyo ondik e wi Wuod dhano ni nyaka okal e sand mang’eny+ mi timne timbe mag achaya?+ 13  Kata kamano, awachonu ni, adier, Elija+ osebiro to ne gitimone kaka ne gidwaro mana kaka nondik kuome.”+ 14  Koro ka ne gibiro ir jopuonjre mamokogo, ne gineno oganda mang’ongo kolworogi kod jondiko ka mino kodgi wach.+ 15  Ka ne ogandano duto noneno Yesu, ne gimor kendo ne giringo ka gidhi ire mondo gimose. 16  Omiyo, nopenjogi niya: “En ang’o momiyo umino kodgi wach?” 17  Mi achiel kuom jo ma ne ni e ogandano nodwoke kama: “Japuonj, ne akelo wuoda iri nikech en gi jachien ma momo.+ 18  Sa asaya ma jachiendno omake, ogore piny kae to buoyo wuok e dhoge kendo omuodo lekene mi tekone rum. Ne akwayo jopuonjreni mondo gigole, to ne otamogi.” 19  Nodwokogi kama: “Yaye un tieng’ ma onge yie,+ anabed kodu nyaka karang’o? Abiro nano kodu nyaka karang’o? Kelnagouru kae.”+ 20  Omiyo, ne gitero wuoyino ire, to ka jachiendno noneno Yesu, nomiyo nyathino ogwecho matek. Bang’ podho piny, nong’ielore ong’ielore kendo buoyo ne wuok e dhoge. 21  Eka Yesu nopenjo wuon wuoyino niya: “Ma osebedo ka time kuom ndalo ma romo nade?” Nodwoke niya: “Chakre tinne, 22  kendo nyading’eny ojawite e mach kata e pi kodwaro nege. To ka inyalo timo gimoro, kechwa kendo ikonywa.” 23  Yesu nowachone kama: “Ang’o momiyo iwacho ni, ‘Ka inyalo’? Gik moko duto nyalore ne ng’at ma nigi yie.”+ 24  Gikanyono, wuon nyathino nokok niya: “An gi yie! Konya kama aremie e yie!”+ 25  Koro ka Yesu noseneno oganda ka reto kochomo irgi, nokwero jachiendno kama: “In jachien ma momo kendo ma ite odino, achiki ni iwuog ia kuome, kendo kik ichak idonj kuome!”+ 26  Eka bang’ kok kendo gwecho nyading’eny, jachiendno nowuok kuome mi nyathino ne oling’ ka ng’at motho, kendo mano nomiyo thoth ji owacho kama: “Otho!” 27  To Yesu nomako lwete mochunge malo. 28  Omiyo, bang’ ka nosedonjo e ot moro, jopuonjrene nopenje kar kendgi niya: “Ang’o momiyo gole ne otamowa?”+ 29  Nodwokogi kama: “Jachien ma chal kama nyalo mana wuok kuom lamo.” 30  Ne giwuok kanyo mi gikalo e piny Galili, to ne ok gidwar ni ng’ato ong’e mano. 31  Nimar nopuonjo jopuonjrene kowachonegi kama: “Wuod dhano idhi ndhogi mi chiwe e lwet ji, kendo gininege,+ to kata konege obiro chier bang’ ndalo adek.”+ 32  Kata kamano, ne ok giwinjo tiend gima nowachono kendo ne giluor penje. 33  Eka nodonjo Kapernaum. Koro ka ne en e ot nopenjogi kama: “Ang’o momiyo ne uywaru e yo?”+ 34  Ne giling’ nikech ne gisebedo ka giyware ni ng’ano maduong’ moloyo e kindgi. 35  Omiyo, nobet piny moluongo ji Apar Gariyoka kendo nowachonegi niya: “Ka ng’ato dwaro ni mondo otel, nyaka odwokre chien mogik kendo oti ne ji duto.”+ 36  Eka nokawo nyathi moro matin, mi nochunge e diergi; kendo bang’ keto bedene kuome, nowachonegi kama: 37  “Ng’at ma rwako achiel kuom nyithindo matindo+ kaka mae nikech nyinga, orwaka an bende; kendo ng’at ma rwaka, ok orwaka an kenda, to orwako bende Jal ma ne oora.”+ 38  Johana nowachone niya: “Japuonj, ne waneno ng’at moro ka golo jochiende kotiyo gi nyingi, mi ne watemo geng’e nikech ok osebedo ka oluwowa.”+ 39  To Yesu nowacho kama: “Kik utem geng’e nikech onge ng’at ma biro timo tich moro amora maduong’ e nyinga kae to mapiyo bang’e owacho gimoro marach kuoma. 40  Nimar ng’at ma ok kwedwa en ng’atwa.+ 41  Kendo ng’at ma miyou pi mondo umodh nikech un mag Kristo,+ adier awachonu ni, ng’atno ok nolal pokne ngang’.+ 42  To ng’at ma chwanyo achiel kuom jo matindo ma keto yie kuomagi, dibed maber moloyo ka otue pong’ ma punda rundo e ng’ute kae to inyumego e nam.+ 43  “Ka po ni lweti miyo ichwanyori, ng’ade oko. Ber mondo idonj e ngima ka irang’ol moloyo dhi gi lweteni ariyo e mach ma ok tho e Gehena.*+ 44  * 45  To ka tiendi miyo ichwanyori, ng’ade oko. Ber mondo idonj e ngima ka in puth moloyo owiti e Gehena* ka in gi tiendeni ariyo.+ 46  * 47  Kendo ka wang’i miyo ichwanyori, wite mabor.+ Ber mondo idonj e Pinyruodh Nyasaye ka in gi wang’ achiel moloyo owiti e Gehena* ka in gi wengeni ariyo,+ 48  kama kute ok thoe kendo ok negie mach.+ 49  “Nikech ng’ato ka ng’ato nyaka twon gi chumbi e mach.+ 50  Chumbi ber, to ka chumbi olalo ndhadhu, ibiro ti kode e twono ang’o?+ Beduru gi chumbi e iu,+ kendo urit kuwe e kindu.”+

Weche Moler Piny

Kata nyalo bedo, “ne ok ginyiso ng’ato wachno.”