Injili mar Mariko 4:1-41

 • NGECHE MAG PINYRUOTH (1-34)

  • Jachuoyo (1-9)

  • Gimomiyo Yesu ne tiyo gi ngeche (10-12)

  • Ilero ngero mar jachuoyo (13-20)

  • Ok ket taya e bwo okapu (21-23)

  • Rapim mupimogo (24, 25)

  • Jachuoyo ma nindo (26-29)

  • Koth karadali (30-32)

  • Tiyo gi ngeche (33, 34)

 • Yesu kueyo yamo mager (35-41)

4  Nochako puonjo kendo e dho nam, to oganda mang’ongo nochokore bute. Omiyo, noidho yie mi obetie gi ka ma ochwalore gi dho wath, to ogandano duto ne ni e dho wath.+  Nopuonjogi gik mang’eny kotiyo gi ngeche,+ kendo sa ma nopuonjo, nowachonegi niya:+  “Winjuru! Jachuoyo moro nowuok mondo ochuo.+  To sa ma nochuoyo, kodhi moko ne olwar e bath yo kendo winy nobiro mochamogi.  Moko ne olwar e lwanda ka ma ne onge lowo moromo, to mapiyo nono ne gitwi nimar lowo ne ok tut.+  To ka chieng’ nowuok, ne girewore mi giner nikech ne gionge mise.  Kodhi moko ne olwar e kuthe kendo kuthego nodongo mothung’ogi mi ne ok ginyak.+  To moko ne olwar e lowo maber kendo bang’ twi mi gidongo, ne gichako nyago olemo, kendo ne ginyago olemo momedore, moro nyadi 30, moro nyadi 60, kendo moro nyadi 100.”+  Eka nomedo niya: “Ng’at ma nigi it ma winjo mondo owinji.”+ 10  Koro ka ne en kende, jo ma ne ni bute kaachiel gi ji Apar Gariyoka nochako penje e wi ngechego.+ 11  Nodwokogi niya: “Un osemiu wach maler moum+ mar Pinyruodh Nyasaye, to kuom jomamoko, weche duto gin mana ngeche,+ 12  mondo kata ka gineno, ginen to gibed ka jo ma ok nen, kendo kata ka giwinjo, giwinj to wach kik donjnegi; kendo kik gilokre ngang’ mondo owenegi richogi.”+ 13  E wi mano, nopenjogi kama: “Ka ok ung’eyo ngeroni, ere kaka ubiro winjo tiend ngeche mamoko duto? 14  “Jachuoyo chuoyo wach.+ 15  Mago ma ne ochuo e bath yo e jo ma ka osewinjo wach, to mapiyo Satan biro+ kendo golo wach ma ne ochuo kuomgi.+ 16  Kamano bende, mago ma ne ochuo e lwanda e jo ma kosewinjo wach, to mapiyo girwake gi mor.+ 17  To nikech gionge gi mise, gibetie mana kuom kinde; to mapiyo ka chandruok kata sand obiro nikech wachno, gichwanyore. 18  Nitie moko ma ne ochuo e kuthe. Magi e jo ma kosewinjo wach,+ 19  to parruok+ mag pinyni,* gi galruok ma mwandu kelo,+ kod gombo+ mag gik mamoko duto donjo e igi, kendo thung’o wach mi ok onyag olemo. 20  Mogik, ma ne ochuo e lowo maber e jo ma winjo wach kendo girwako maber, kae to ginyago olemo momedore, moko nyadi 30, moko nyadi 60, kendo moko nyadi 100.”+ 21  Bende, nowachonegi kama: “Taya ok ket e bwo okapu kata e bwo otanda, koso? Donge ikete e wi gir chungo taya?+ 22  Nimar onge gima opandi ma ok bi el; bende, onge gima oum ma ok bi ng’ere.+ 23  Ng’at ma nigi it ma winjo mondo owinji.”+ 24  Kendo nomedo konegi niya: “Keturu chunyu kuom gik ma uwinjo+ nikech rapim mupimogo, e ma ibiro pimnugo, kendo nomednu moko. 25  Nikech ng’at ma nigo ibiro medi,+ to ng’at ma ongego, kata mana ma en-go ibiro maye.”+ 26  Nodhi nyime wacho niya: “E yo ma kama, Pinyruodh Nyasaye chal gi sa ma ng’ato kiro kodhi e lowo. 27  Onindo gotieno kendo ochiew gokinyi, to kodhigo twi kendo gidongo mi gibed maboyo, to kaka mano timore ok ong’eyo. 28  Lowo e ma nyagogi mos mos, mokwongo gigolo ite, kae to tiang’, eka bang’e cham moyo. 29  To mapiyo ka gisenyak, ong’adogi gi pand keyo nikech keyo osechopo.” 30  Nodhi nyime penjo niya: “Wanyalo pimo Pinyruodh Nyasaye gang’o, kata wanyalo lere ka watiyo gi ngero mane? 31  Ochal gi koth karadali ma kinde ma ipidhe e lowo, en kodhi matinie mogik kuom kodhi mamoko duto manie piny.+ 32  To ka osepidhe, odongo mi obed maduong’ moloyo yiend alode mamoko duto mi ogol bede madongo, kendo winy mag polo yudo kar dak e bwo tipone.” 33  Nopuonjogi kotiyo gi ngeche+ mang’eny ma chal gi mago kaluwore gi nyalogi mar winjo. 34  Kuom adier, ne ok owuo kodgi ma ok otiyo gi ngeche, to nojalero gik moko duto ne jopuonjrene kar kendgi.+ 35  Chieng’no godhiambo, nokonegi niya: “Wadhiuru e wath ma lokacha.”+ 36  Omiyo, ka ne gisegonyo oganda, ne giidho kode yie,* kendo yiedhi mamoko bende nodhi kodgi.+ 37  Eka yamo maduong’ mager nosieko kendo apaka ne goyo yie, mi pi ne chiegni imo yie.+ 38  To en nonindo e wi raten wich ma ne ni chien e yie. Omiyo, ne gichiewe ka giwachone niya: “Japuonj, in ok idew ni wachiegni tho?” 39  Eka noa malo mochogo yamono, kendo nowacho ne nam niya: “Kue mos!+ Ling’ thi!” Mi yamono norumo, kendo nam nokue thi. 40  Omiyo, nopenjogi kama: “Ang’o momiyo uluor kamano? Pod uonge gi yie, koso?” 41  To ne gibedo gi luoro sidang’ mi ne gipenjore e kindgi niya: “Jali en ng’a gadier? Kata mana yamo kod nam winje!”+

Weche Moler Piny

Kata, “chenro mar ndaloni.” Som Tiend Weche.
Grik, “e yie, mana kaka ne en.”