Kal idhi e weche manie iye

Be Muma Puonjo ni Piny Duto Opedhore Kaka Pap?

Be Muma Puonjo ni Piny Duto Opedhore Kaka Pap?

Dwoko ma Muma Chiwo

Ooyo, Muma ok puonj ni piny duto opedhore kaka pap. * Muma ok en bug sayans. Kata kamano, onge gimoro amora e Muma ma kwedo sayans monon adimba kendo madier. Gik ma Muma wacho ‘inyalo gen kinde duto nyaka chieng’.’​​—Zaburi 111:8.

 Weche ma Muma tiyogo ni “tunge ang’wen mag piny” tiendgi ang’o?

Weche motigo e Muma ni “tunge ang’wen mag piny” kod “tung’ piny” ok onego okaw kaka gin-no, mana ka gima piny en square kata nigi kona moko. (Isaya 11:12; Ayub 37:3) Kar mano, gin mana ranyisi motigo kiwuoyo kuom piny duto. Muma bende tiyo gi ranyisi kaka mago kowuoyo kuom yo wuok chieng, yo podho chieng’, nyandwat, gi milambo.​​—Luka 13:29.

Dho-Hibrania molok ni “tunge” itiyogo e yor ranyisi kiwuoyo kuom “bwombe.” Buk moro miluongo ni The International Standard Bible Encyclopedia, wacho ni, “nikech winyo tiyoga gi bwombene sama oumo nyithinde, [dho-Hibrania motigo ni “tunge”] bende itiyogo e yo ma kamano kiwuoyo kuom tong’ mar gimoro moyarore.” Bugno bende wacho ni e buge mag Ayub 37:3 kod Isaya 11:​12, oti gi wach mar tunge kiwuoyo kuom “kama piny ogikie e dho nam, tong’ mar gimoro kata kuonde maboyo mogik e piny.” *

 To nade sama Jachien ne temo Yesu?

Ka ne Jachien temo Yesu, “ne otere e wi got moro mabor miwuoro, mi ne onyise pinjeruodhi duto mag piny kod duong’ ma gin-go.” (Mathayo 4:8) Jomoko wachoga ni ndikono nyiso ni nitiere kamoro achiel mopedhore e piny ma ka ng’ato ochung’ie, to onyalo neno piny duto. Kata kamano, weche motigo e ndikono ni “got moro mabor miwuoro” ok en kamoro sie e piny. Ne ane gimomiyo wawacho kamano.

  • Onge got moro amora ma ka ichung’ie to inyalo neno pinjeruodhi duto manie piny.

  • Jachien ne ok onyiso Yesu pinjeruodhi duto mag piny kende, to ne onyise nyaka “duong’ ma gin-go.” Jachien ne ok nyal nyiso Yesu gigo duto kochung’ gi kama bor, omiyo, nenore ni Satan ne otiyo gi fweny moro sama ne onyise pinjeruodhigo. Gima Satan notimono inyalo pim gi ng’at ma nyiso nyawadgi piche man kuonde mopogore opogore e piny kotiyo gi projector kod screen.

  • Weche machalo gi mago ma yudore e Luka 4:5 wacho ni ka ne Satan temo Yesu “nonyise ka diemo wang’ pinjeruodhi duto mag piny,” ma en gima wang’ dhano ok nyal neno. Mae nyiso ni Jachien notemo Yesu kotiyo kod yore mamoko ma dhano ok nyal neno.

^ par. 3 Muma wacho ni Nyasaye ‘odak e wi piny molworore.’ (Isaya 40:22) Nitie nonro moko ma wacho ni wach motigo e ndikoni ni “molworore” nyalo nyiso gima ong’inore, kata kamano, nitie jotim nonro moko ma ok oyie gi wachno. Onge kamoro amora e Muma ma riwo lwedo ni piny duto opedhore kaka pap.

^ par. 8 Revised Edition, Volume 2, ite mar 4.