Kwa Maefese 6:1-24

  • Kelezo kwa bana ni bashemi (1-4)

  • Kelezo kwa batanga ni kwa malenaa bona (5-9)

  • Liapalo za ndwa zekwanile zezwa ku Mulimu (10-20)

  • Litumeliso za mafelelezo (21-24)

6  Bana, muutwe bashemi bamina+ ka nzila yelumelelwa ku Mulena, kakuli ki nto yelukile.  “Kuteka ndataho ni maho,”+ ki yona taelo yapili yenani sepiso:  “Kuli zahao likonde* mi upile nako yetelele mwa lifasi.”  Mi bo ndate bana, musike mwahalifisa bana bamina,+ kono muzwelepili kubahulisa ka kalimelo+ ni kelezo* ya Jehova.*+  Mina batanga, muutwe malena bamina ba batu,+ ka sabo ni likute lelituna ni ka busepahali bwa lipilu zamina, sina momuutwela Kreste,  isiñi feela haba mibona, kuli mutabise batu,+ kono sina batanga ba Kreste babaeza tato ya Mulimu ka moyo* kaufela.+  Mubasebeleze ka moya omunde, inge kuli musebeleza Jehova,*+ isiñi batu,  kakuli mwaziba kuli bunde kaufela bwaeza mutu ni mutu, uka bufelwa mupuzo ki Jehova,*+ ibe kuli ki mutanga kamba yalukuluhile.  Ni mina malenaa bona, muzwelepili kubaeza ka mukwa oswana, musike mwababemba, kakuli mwaziba kuli Mulenaa bona ni wamina u kwa mahalimu,+ mi haketululi. 10  Ka kufeza nili, muzwelepili kutiiswa+ ku Mulena ni ka maata ahae amatuna. 11  Muapale liapalo za ndwa zekwanile,+ zezwa ku Mulimu, kuli mukone kutiyela milelo yemaswe* ya Diabulosi; 12  kakuli lunani ndwa,+ isiñi ya kulwana ni mali ni nama, kono ya kulwana ni mibuso, ni baeteleli, ni babusi ba lifasi babazamaisa lifasi le la lififi, ni mioya yemaswe+ ye mwa mahalimu. 13  Kabakaleo muunge liapalo za ndwa zekwanile, zezwa ku Mulimu,+ kuli mukone kuitwanela mwa lizazi lelimaswe, ni kuli hase mupetile lika kaufela, muyeme ka kutiya. 14  Ka mukwa ocwalo, muyeme ka kutiya inze muitamile lukanda lwa niti mwa teka,+ inze muapezi sisilelezo sa fa sifuba, ili kuluka,+ 15  ni mahutu amina anzaa tinile makatulo a kuitukiseza kushaela taba yende ya kozo.+ 16  Kwandaa lika ze kaufela, muswale tebe yetuna ya tumelo,+ yemuka kona kutima ka yona masho kaufela atuka a yamaswe.+ 17  Hape muamuhele kuwani ya puluso,+ ni mukwale wa moya, lona linzwi la Mulimu,+ 18  inze mulapela ka moya ka nako kaufela, ka tapelo+ ni kupo ya mufuta kaufela.+ Mi kabakaleo muzwelepili kutona ka nako kaufela, inze mukupela babakenile kamukana. 19  Munilapelele ni na, kuli hanikaatumulusa mulomo waka nifiwe manzwi, kuli nikone kubulela ka bundume haninze nizibahaza kunutu yekenile ya taba yende,+ 20  yona yenili ndumeleti+ wayona mwa mawenge, ni kuli nikone kubulela zayona ka bundume, kulikana ni moniswanela kubulelela. 21  Cwale kuli mukone kuziba zaka ni zenieza, Tikiko+ muzwale yalatwa ni sikombwa yasepahala ku Mulena, uka mizibisa litaba kaufela.+ 22  Nimuluma ku mina ka mulelo wo, kuli muzibe moluzuhela ni kuli aomba-ombe lipilu zamina. 23  Haike mizwale babe ni kozo ni lilato ni tumelo yezwa ku Mulimu Ndate ni Mulena Jesu Kreste. 24  Haike sishemo sa Mulimu sibe ku bao kaufela babalata Mulenaa luna Jesu Kreste ka lilato lelisa feli.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “Kuli ukondise.”
Kamba “tuto; ketelelo.”
Mubone Litaluso za Manzwi, “Moyo.”
Kamba “mano amaswe.”