Kwa Maefese 2:1-22

  • Kupiliswa ni Kreste (1-10)

  • Limota lene likauhanya lasinyiwa (11-22)

2  Hape Mulimu naamipilisize, niha nemushwile mwa lifoso ni libi zamina,+  ili mone muzamaile kulikana ni mukwa wa lifasi le,+ ka kuya ka mubusi wa maata a moya,+ ona moya+ osebeza cwale kwa bana babasa utwi.  Ki cwalo, kaufelaa luna ka nako yeñwi nelupilile mwahalaa bona ka kuya ka litakazo za nama yaluna,+ inze lueza tato ya nama yaluna ni mihupulo yaluna,+ mi neluli bana ba buhali ka sipepo+ sina babañwi kaufela.  Kono Mulimu kakuba ni sishemo sesituna,+ ni kabakala lilato lahae lelituna lanaa lulatile ka lona,+  naalupilisize hamoho ni Kreste, niha nelushwile ka lifoso zaluna+—mupilisizwe ka sishemo sa Mulimu.  Hape aluzusa hamoho kwa bafu ni kuluinisa hamoho mwa mahalimu ka kuswalisana ni Kreste Jesu,+  kuli mwa linako zetaha* abonise butuna bwa sishemo sahae ka musa wahae wabonisa ku luna babaswalisana ni Kreste Jesu.  Ki ka sishemo sa Mulimu se, hamupilisizwe ka tumelo,+ mi haki kabakala mina hakuezahalile cwalo; kono ki mpo yezwa ku Mulimu.  Batili, haki kabakala misebezi,+ kuli kusike kwaba ni mutu yakaba ni libaka la kuitumba. 10  Lu pupo ya Mulimu mi nelubupilwe+ ka swalisano ni Kreste Jesu+ kuli lueze misebezi yeminde, ili yeo Mulimu naalelezi cimo kuli luzamaye ku yona. 11  Ka mukwa ocwalo, muhupule kuli ka nako yeñwi, mina batu ba macaba ka sipepo, ki mina bane babizwa “babasi ba mupato” ki batu bababizwa “ba mupato,” ili mupato oezwa mwa nama ka mazoho a batu. 12  Ka nako yani nemusika ziba Kreste, nemuli kwahule ni sicaba sa Isilaele, nemusiyo mwa tumelelano ya sepiso;+ nemusina sepo mi nemusika ziba Mulimu mwa lifasi.+ 13  Kono cwale hase muswalisani ni Kreste Jesu, mina bane bali kwahule sapili semuli fakaufi ka mali a Kreste. 14  Kakuli ki yena kozo yaluna,+ yena yanaafetuzi likwata zepeli kulieza silisiñwi+ ni yanaawisize limota lene likauhanya likwata zeo.+ 15  Ka nama yahae, naafelisize sitoyo, ona Mulao wa litaelo, kuli afetule likwata zepeli zeo zeswalisana ni yena kuba mutu alimuñwi yomunca+ ni kuli atahise kozo, 16  ni kukutiseza hamoho macaba amabeli mwa mubili ulimuñwi ku Mulimu ka kota ya linyando,*+ kakuli naafelisize sitoyo+ ka mubili wahae. 17  Mi ataha kuto shaela taba yende ya kozo ku mina bane bali kwahule, ni kozo ku bane bali fakaufi, 18  kakuli ka yena, luna macaba amabeli, lunani tukuluho ya kutaha ku Ndate ka moya ulimuñwi. 19  Cwale hamusali batu basili ni bazwahule,+ kono muyahile hamoho+ ni babakenile mi mu ba ndu ya Mulimu,+ 20  mi muyahilwe fa mutomo wa baapositola ni bapolofita,+ mi Kreste Jesu yena ki licwe la mutomo la mwa kona.+ 21  Ka kuswalisana ni yena, muyaho kaufela ukopani hamoho ku yena,+ uhula kuba tempele yekenile ya Jehova.*+ 22  Ni mina, ka kuswalisana ni yena, musweli mwayahiwa hamoho kuli mube sibaka sakaina ku sona Mulimu ka moya.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “miteñi yetaha.” Mubone Litaluso za Manzwi.