Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

KABTANG 6

Pagkamundag ni Jesus Sagkod sa Kagadanan Niya

Pagkamundag ni Jesus Sagkod sa Kagadanan Niya

Sinugo an anghel na si Gabriel sa daragang si Maria. Sinabi kan anghel ki Maria na magkakaigwa ini nin sarong aki na maghahadi nin daing katapusan. An aking ini, si Jesus, namundag sa kuwadra asin dinalaw siya diyan nin mga pastor. Paghaloy-haloy, may mga lalaki hali sa Sirangan na giniyahan nin sarong bituon pasiring sa aking si Jesus. Maaaraman ta kun siisay an nagpasirang kan bituon na iyan, asin kun paano nakaligtas si Jesus sa paghihinguwang gadanon siya.

Kan 12 anyos na si Jesus, mahihiling ta siya na nakikipag-ulay sa mga paratukdo sa templo. Pakalihis nin 18 taon, binawtismuhan siya asin pinunan niyang itukdo sa mga tawo an manungod sa Kahadian nin Diyos. Tanganing tabangan siya sa gibuhon na ini, nagpili si Jesus nin 12 lalaki para magin mga apostol.

Naggibo man si Jesus nin dakul na milagro. Pinakakan niya an rinibong tawo paagi sa pipira sanang sadit na sira asin diit na tinapay. Nagpaumay siya nin mga may hilang asin nagbuhay pa ngani nin mga gadan. Sa huri, maaaraman ta an dakul na nangyari ki Jesus kan ultimong aldaw kan buhay niya, asin kun paano siya ginadan. Nagtukdo siya sa mga tawo sa laog nin tulo may kabangang taon, kaya lampas nin kadikit sa 34 taon nin kasaysayan an laog kan KABTANG SAIS.

 

SA SEKSIYON NA INI

ISTORYA 84

Dinalaw nin Anghel si Maria

May dara siyang mensahe hali sa Diyos: Magkakaaki si Maria na iyo an magigin hadi sagkod lamang.

ISTORYA 85

Namundag si Jesus sa Kuwadra

Taano ta namundag sa sarong bahugan nin mga hayop an sarong magigin hadi?

ISTORYA 86

Mga Lalaking Giniyahan nin Sarong Bituon

Siisay an naggiya sa mago pasiring ki Jesus? Tibaad masurpresa ka sa simbag kaiyan.

ISTORYA 87

An Hoben na si Jesus sa Templo

May bagay na pigngangalasan sa saiya dawa an mga may edad na nagtutukdo sa templo.

ISTORYA 88

Binawtismuhan ni Juan si Jesus

Binabawtismuhan ni Juan an mga parakasala, pero si Jesus dai nuarin man nagkasala. Taano ta binawtismuhan siya ni Juan?

ISTORYA 89

Lininig ni Jesus an Templo

Ipinahiling ni Jesus an sarong klase nin pagkamuot na nagin dahilan para maanggot siya.

ISTORYA 90

Kaulay an Babayi sa May Bubon

Sa paanong paagi dai na nuarin man mapapaha an babayi huli sa tubig na itinatao ni Jesus?

ISTORYA 91

An Sermon ni Jesus sa Bukid

Aramon an nagdadanay na kadunungan na makukua sa saiyang Sermon sa Bukid.

ISTORYA 92

Nagbuhay si Jesus nin mga Gadan

Gamit an kapangyarihan nin Diyos, sinabi ni Jesus an duwang simpleng tataramon asin binuhay an aking daragita ni Jairo.

ISTORYA 93

Pinakakan ni Jesus an Dakul na Tawo

Paagi sa milagrosong pagpapakakan sa ribo-ribo, anong mahalagang punto an pinatunayan ni Jesus?

ISTORYA 94

Padaba Niya an mga Aki

Itinukdo ni Jesus sa mga apostol niya na dakul sindang manunudan bako lang manungod sa saradit na mga aki, kundi pati man mismo sa mga ini.

ISTORYA 95

An Paagi nin Pagtukdo ni Jesus

An parabula ni Jesus dapit sa Samaritano na tataong makipagkapwa-tawo sarong halimbawa nin paagi nin pagtutukdo na mas parati niyang ginagamit.

ISTORYA 96

Nagpaumay si Jesus nin mga May Hilang

Ano an pinatunayan ni Jesus kan ginibo niya an gabos na milagro?

ISTORYA 97

Pagdatong ni Jesus Bilang Hadi

Sinabat siya nin dakulang grupo, pero bakong gabos nauugma kaiyan.

ISTORYA 98

Sa Bukid nin mga Olibo

Sinasabi ni Jesus sa apat niyang apostol an manungod sa mga bagay na nangyayari sa panahon ta sa ngunyan.

ISTORYA 99

Sa Sarong Kuwarto sa Itaas

Taano ta tinugon ni Jesus an mga disipulo na iselebrar kada taon an espesyal na pamanggihan na ini?

ISTORYA 100

Si Jesus sa Hardin

Taano ta trinaydor ni Judas si Jesus paagi sa hadok?

ISTORYA 101

Ginadan si Jesus

Kan ipako siya sa sarong harigi, nangako siya manungod sa paraiso.