Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 ISTORYA 99

Sa Sarong Kuwarto sa Itaas

Sa Sarong Kuwarto sa Itaas

HUWEBES na nin banggi. Si Jesus asin an 12 apostol nasa dakulang kuwartong ini sa itaas para sa pamanggihan kan Paskuwa. An lalaking pahali iyo si Judas Iscariote. Sasabihon niya sa mga saserdote kun paano madadakop si Jesus.

Sarong aldaw bago kaini, nagduman sainda si Judas asin naghapot: ‘Anong itatao nindo sako kun tabangan ko kamong dakupon si Jesus?’ Sabi ninda, ‘Treyntang pidaso nin pirak.’ Kaya ngunyan, maduman sainda si Judas para ibanan sinda ki Jesus. Grabe ano?

Pakatapos kan pamanggihan kan Paskuwa, pinunan ni Jesus an saro pang espesyal na pamanggi. Tinawan niya nin tinapay an mga apostol asin sinabi: ‘Kakan kamo. Nangangahulugan ini kan hawak ko na itatao para saindo.’ Inabot man niya sainda an kopa nin arak asin sinabi: ‘Inom kamo. Nangangahulugan ini kan dugo ko, na ibububo para saindo.’ Inaapod ining ‘pamanggihan kan Kagurangnan.’

Isineselebrar kan mga Israelita an Paskuwa sa pagrumdom kan nangyari kaidto sa Ehipto. Linihisan kan anghel nin Diyos an mga harong ninda, pero ginadan an panganay sa mga harong kan mga Ehipsiyo. Pero ngunyan, gusto ni Jesus na rumdumon kan mga parasunod niya an pagtao kan saiyang buhay para sainda. Kaya tinugon niya sindang iselebrar an Pamanggihan kan Kagurangnan kada taon.

Pagkakakan kan Pamanggihan kan Kagurangnan, sinabi ni Jesus sa mga apostol na kusugan an saindang buot asin pagtubod. Tapos nag-arawit sinda sa Diyos dangan naghali. Matangaon na kaidto. Hilingon ta kun masain sinda.