Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

KABTANG 4

Puon sa Inot na Hadi nin Israel Sagkod sa Pagkabihag sa Babilonya

Puon sa Inot na Hadi nin Israel Sagkod sa Pagkabihag sa Babilonya

Si Saul an nagin inot na hadi nin Israel. Pero naiwara niya an pag-uyon ni Jehova, asin si David an piniling magsalida saiya bilang hadi. Dakul kitang maaaraman manungod ki David. Kan solterito pa siya, linabanan niya an higanteng si Goliat. Kan huri, nagdulag siya ki Hading Saul, na nauuri saiya. Tapos, pinugulan siya kan magayon na si Abigail tanganing dai makagibo nin sarong kamangmangan.

Sunod, dakul kitang maaaraman manungod sa aki ni David na si Solomon, na nagsalida ki David bilang hadi nin Israel. An inot na tulong hadi nin Israel namahala nin tigku-40 taon. Pagkagadan ni Solomon, an Israel nabanga sa duwang kahadian, an norte asin an timog.

An sampulong tribong kahadian sa norte naghaloy nin 257 taon bago iyan pinabagsak kan Asiria. Pakalihis nin 133 na taon, an duwang tribong kahadian sa timog buminagsak man. Dinarang bihag sa Babilonya an mga Israelita. Kaya, bali 510 na taon nin kasaysayan an laog kan Kabtang KUWATRO. Sa kabtang na ini, dakul kitang mababasang istorya na nakakapukaw nin buot.

 

SA SEKSIYON NA INI

ISTORY 56

Si Saul—An Inot na Hadi nin Israel | Istorya sa Bibliya

Makakanuod kita nin mahalagang leksiyon ki Saul na dati pinili kan Diyos, alagad pag-abot nin panahon hinabuan nin Diyos.

ISTORYA 57

Pinili nin Diyos si David

Ano an nahiling nin Diyos ki David na dai nahiling ni propeta Samuel?

ISTORYA 58

Si David Asin si Goliat

Bako sanang lagpitaw an ginamit ni David sa paglaban ki Goliat, kundi saro pang armas na mas makapangyarihan.

ISTORYA 59

Kaipuhan Magdulag ni David

Kan primero naugmang marhay si Saul ki David, pero kan huri nauri siya na haros gusto na niyang gadanon ini. Taano?

ISTORYA 60

Si Abigail Asin si David

Sinabi ni Abigail na dai nag-iisip an agom niya, alagad an ginibo niyang ini an nagligtas sa halipot na panahon kan buhay niya.

ISTORYA 61

Ginibong Hadi si David

Pinatunayan ni David na angay siya na magin hadi nin Israel paagi sa mga ginigibo niya asin sa mga hinahabuan niyang gibuhon.

ISTORYA 62

Grabeng Problema sa Pamilya ni David

Dahil sa sarong pagkakasala ni David, sunod-sunod na uminarabot an grabeng problema sa saiya asin sa pamilya niya.

ISTORYA 63

An Madunong na si Hading Solomon

Babangaon daw talaga niya an umboy?

ISTORYA 64

Ipinagibo ni Solomon an Templo

Sa ibong kan pagigin madunong na marhay ni Solomon, naengganyar siya na maggibo nin mga bagay na kamangmangan asin sala.

ISTORYA 65

Nabanga an Kahadian

Kan magpuon nang maghadi si Jeroboam, inengganyar niya an mga tawo na balgahon an pagbuot nin Diyos.

ISTORYA 66

Jezebel​—An Maraot na Reyna

Gigibuhon ni Jezebel an gabos para makua sana an gusto niya.

ISTORYA 67

Nagtiwala si Jehosafat ki Jehova

Taano ta nagpasiring sa ralaban an hukbo na an nasa inutan mga paraawit na mayong armas?

ISTORYA 68

Duwang Aki na Nabuhay Liwat

Mabubuhay daw giraray an saro na nagadan? Iyan nangyari na kaidto!

ISTORYA 69

Daragitang Nagtabang sa Makapangyarihan na Lalaki

Dai siya natakot magtaram, kaya may milagrong nangyari.

ISTORYA 70

Si Jonas Asin an Dakulang Sira

Nanudan ni Jonas an sarong importanteng leksiyon manungod sa paggibo kan pagbuot ni Jehova.

ISTORYA 71

An Panuga nin Diyos na Paraiso

An nainot na paraiso yaon sa sadit sanang parte kan daga; an sarong ini sasakupon an bilog na daga.

ISTORYA 72

Tinabangan nin Diyos si Hading Hezekias

Sa sarong banggi, ginadan nin sarong anghel an 185,000 na suldados na Asiriano.

ISTORYA 73

An Ultimong Marahay na Hadi nin Israel

Bilang sarong tin-edyer, makusog an buot ni Josias.

ISTORYA 74

Sarong Lalaki na Daing Takot

Pagmati ni Jeremias akion pa siya para magin propeta, pero aram nin Diyos na kaya niya iyan.

ISTORYA 75

Apat na Solterito sa Babilonya

Nagin mapanggana sinda dawa napasuway sinda sa pamilya.

ISTORYA 76

Ginaba an Jerusalem

Taano ta tinugutan nin Diyos an mga kaiwal kan Israel, an mga Babilonyo, na gabaon an Jerusalem?