Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 ISTORYA 29

Kun Ta’no ta Nagdulag si Moises

Kun Ta’no ta Nagdulag si Moises

HILINGA, nagdudulag si Moises sa Ehipto! May mga naglalapag saiya! Aram mo kun ta’no ta gusto nindang gadanon si Moises? Aramon ta.

Nagdakula si Moises sa palasyo ni Faraon, an hadi kan Ehipto. Siya nagin bantog asin madunong. Aram ni Moises na bako siyang Ehipsiyo, asin na an tunay niyang mga magurang mga uripon na Israelita.

Sarong aldaw, kan 40 anyos na siya, dinalaw ni Moises an mga kapwa niya Israelita para kumustahon sinda. Grabe an pang-aapi sainda. May nahiling siyang Ehipsiyo na pigkukulgan an sarong uripon na Israelita. Nangalagkalag siya, tapos kan mayo siyang nahiling na ibang tawo, ginadan niya su Ehipsiyo. Dangan tinambunan niya nin baybay an bangkay.

Kan sunod na aldaw, dinalaw niya liwat an mga Israelita. Gusto niyang tabangan sinda na makahali sa pagkauripon. Pero may nahiling siyang duwang Israelitang lalaki na nag-iiwal, kaya sinabihan niya su may sala: ‘Ta’no ta pigkukulgan mo an tugang mo?’

Nagsimbag an lalaki: ‘Si’say naggibo saimo na magin tagapamahala mi asin hukom? Ano, gagadanon mo man ako arog kan ginibo mo sa Ehipsiyo?’

Natakot si Moises dahil aram na kan iba kun ano su ginibo niya sa Ehipsiyo. Pati si Faraon nakaaram, kaya nagsugo siya nin mga tawuhan na magadan ki Moises. Napiritan si Moises na magdulag sa Ehipto.

Nagdulag si Moises pasiring sa harayong lugar nin Midian. Namidbid niya duman an pamilya ni Jetro, asin nagin agom niya an saro sa mga aki kaini, si Zipora. Si Moises nagin pastor kan mga karnero ni Jetro. Nag-istar siya sa Midian nin 40 taon, kaya 80 anyos na siya. Sarong aldaw, miyentras na pigpapasturan niya su mga karnero, may pambihirang nangyari na nagpabago sa buhay niya. Buksan mo sa sunod na pahina, tapos hilingon ta kun ano an pambihirang pangyayaring ini.

Exodo 2:11-25; Gibo 7:22-29.