Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 ISTORYA 77

Habo Nindang Sumamba sa Imahen

Habo Nindang Sumamba sa Imahen

NATATANDAAN mo kun si’say an mga solterong ini? Sinda si mga amigo ni Daniel na habong magkakan kan bakong maray para sainda. Nginaranan sinda kan mga Babilonyo na Sadrac, Mesac asin Abednego. Pero hilinga sinda. Habo nindang magsubsob sa atubangan kan dakulaon na imahen, bakong arog kan iba. Ta’no daw? Aramon ta.

Nagigirumduman mo su Sampulong Tugon? Idto baga su mga pagbuot na isinurat mismo ni Jehova. An inot diyan iyo ini: ‘Dai ka magsamba sa ibang mga diyos apuwera sako.’ Pigsusunod iyan kan tulong soltero, maski ngani dipisilon ini.

Si Nabucodonosor na hadi kan Babilonya an nagpatindog kan imahen na ini. Ipinaapod niya an dakul na midbid na tawo para magtaong onra sa imahen. Kasasabi pa sana niya sa gabos: ‘Pag nadangog nindo an tanog kan mga trumpeta, arpa, asin iba pang instrumento, magsubsob kamo asin magsamba sa bulawan na imahen na ini. An si’say man na dai magsubsob asin magsamba itatapok tulos sa naglalaad na hurno.’

Kan maaraman ni Nabucodonosor na dai nagsubsob si Sadrac, Mesac asin Abednego, angguton an hadi. Ipinaapod niya tulos sinda. Tinawan niya sinda nin saro pang tsansa na magsubsob. Pero nagtiwala ki Jehova an mga soltero. ‘Kaya kan Diyos mi na iligtas kami,’ an sabi ninda ki Nabucodonosor. ‘Pero dawa dai niya kami iligtas, dai kami masamba sa bulawan na imahen.’

Kan madangog ini ni Nabucodonosor, lalo pa siyang naanggot. Nasa harani lang an hurno kaya ipinagbuot niya: ‘Painiton an hurno nin pitong beses kisa dati!’ Tapos sinugo niya an pinakamakukusog na tawuhan niya na gapuson si Sadrac, Mesac asin Abednego saka iapon sa hurno. Sa sobrang init kaiyan, nagkagaradan su mga tawuhan kan hadi. Pero kumusta su tulong soltero?

Kan magsirip an hadi sa hurno, tinakigan siya sa takot. ‘Tulong lalaki an ginapos ta saka initsa sa hurno, bako?’ an hapot niya.

‘Iyo po,’ an simbag kan mga lingkod niya.

‘Pero apat na lalaki an nahihiling kong naglalakaw-lakaw sa kalayo,’ an sabi niya. ‘Dai sinda nakagapos, dai man sinda nasusulo. Tapos, an itsura kan ikaapat garo diyos.’ Nagrani an hadi sa pinto kan hurno asin nagkurahaw: ‘Sadrac! Mesac! Abednego! Mga lingkod kan Kahuruhalangkawing Diyos, lumuwas kamo diyan!’

Pagluwas ninda, nahiling kan gabos na dai man lamang sinda naano. Nagtaram an hadi: ‘Pag-umawon an Diyos ni Sadrac, Mesac asin Abednego! Sinugo niya an saiyang anghel asin ilinigtas sinda huli ta habo nindang sumubsob asin sumamba sa si’say man na diyos kundi sa Diyos lang ninda.’

Magayunon na halimbawa ini nin kaimbudan ki Jehova na dapat tang arugon, bako daw?

Exodo 20:3; Daniel 3:1-30.