Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 ISTORYA 26

Maimbod si Job sa Diyos

Maimbod si Job sa Diyos

MAKAHIRAK an may hilang na lalaking ini ano? Siya si Job asin ining babayi an agom niya. Aram mo kun anong pigsasabi niya ki Job? ‘Sumpaa an Diyos, tapos magadan ka na.’ Ta’no daw ta nasabi niya iyan, asin ta’no ta grabe an pagsakit ni Job? Aramon niyato.

Si Job sarong maimbod asin makinuyog na lingkod ni Jehova. Nakaistar siya sa Uz, harani sa Canaan. Padabaon ni Jehova si Job, pero may saro na angguton saiya. Aram mo kun si’say?

Si Satanas na Diyablo. Siya baga su maraot na anghel na kaiwal ni Jehova. Tinentaran niya si Adan asin Eva na suwayon si Jehova, tapos paghuna niya, kaya niyang pasuwayon ki Jehova an gabos. Pero nagibo daw niya? Dai. Dakul na baga kitang namidbid na maimbod na lalaki asin babayi. Pira an natatandaan mo?

Pagkagadan ni Jacob asin Jose sa Ehipto, si Job an pinakamaimbod sa bilog na daga. Gustong ipahiling ni Jehova ki Satanas na dai niya kayang gibuhon na maraot an gabos na tawo, kaya sinabi niya: ‘Hilinga si Job, maimbudon siya sakuya.’

Suminimbag si Satanas: ‘Maimbod siya ta pigpaparatawan mo siya nin maray na mga bagay. Bawia iyan, ta susumpaon ka niya.’

Sinabi ni Jehova: ‘Sige lugod. Gibuhon mo ki Job an gabos na gusto mo. Dai mo sana siya paggadanon. Hilingon ta kun susumpaon niya ako.’

Ipinahabon ni Satanas su mga baka asin kamelyo ni Job, nagkagaradan su mga karnero niya, dangan nagadan sa bagyo si sampulo niyang aki. Sunod, ipinaabot ni Satanas ki Job an grabeng hilang na ini. Grabe su pagsakit ni Job. Kaya sinabi kan agom niya: ‘Sumpaon mo na an Diyos, tapos magadan ka na.’ Dai ini ginibo ni Job. Pagkatapos, may tulong amigo man ngaya na nagdalaw asin nagsabi na maraot siguro su pamumuhay niya. Pero nagdanay na maimbod si Job.

Ugmahon si Jehova, kaya binendisyunan niya si Job, arog kan nasa ritrato. Pinaumayan niya ini. Nagkaigwa si Job nin sampulo pang guwapo asin magagayon na aki, tapos nadoble an saiyang mga baka, karnero, saka kamelyo.

Magdadanay ka daw na maimbod ki Jehova arog ni Job? Kun iyo, bebendisyunan ka man nin Diyos. Mabubuhay ka nin daing katapusan pag an bilog na daga magin arog na kagayon kan hardin nin Eden.

Job 1:1-22; 2:1-13; 42:10-17.