Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

KABTANG 1

Paglalang Sagkod sa Baha

Paglalang Sagkod sa Baha

Paano nagkaigwa nin kalangitan asin daga? Sain hali an aldaw, bulan saka mga bituon, pati na an dakul na bagay sa daga? Nasa Bibliya an tamang simbag. Sabi diyan, linalang nin Diyos an mga iyan. Kaya an satuyang libro mapuon sa mga istorya sa Bibliya manungod sa paglalang.

Manunudan niyato na an inot na linalang nin Diyos mga anghel. Sinda mga espiritu arog niya. Pero an daga linalang para sa mga tawo. Kaya linalang nin Diyos an lalaki saka babayi na si Adan asin Eva, tapos ibinugtak sinda sa sarong magayon na hardin. Pero dai ninda sinunod an Diyos kaya dai na sinda puwedeng mabuhay nin daing sagkod.

Puon sa paglalang ki Adan sagkod sa dakulang Baha, bali 1,656 na taon. Kan panahon na idto, dakul an maraot. Sa langit, yaon an dai nahihiling na mga espiritu, si Satanas saka an saiyang maraot na mga anghel. Sa daga, yaon si Cain asin an iba pang maraot na mga tawo, pati na an nagkapirang may pambihirang kusog. Pero igwa man nin maray na mga tawo—si Abel, Enoc, asin Noe. Sa Kabtang UNO, mababasa ta an manungod sa gabos na tawong ini asin sa mga nangyari kaidto.

 

SA SEKSIYON NA INI

ISTORYA 1

An Diyos Nagpuon na Maglalang

An istorya sa Genesis dapit sa paglalang nakakaugmang basahon asin pasil na maintindihan dawa kan sadit na mga aki.

ISTORYA 2

Sarong Magayon na Hardin

Sinasabi sa Genesis na ginibo nin Diyos na sarong espesyal na lugar an hardin nin Eden. Gusto nin Diyos na magin arog kaiyan kagayon an bilog na daga.

ISTORYA 3

An Inot na Lalaki Asin Babayi

Linalang nin Diyos si Adan asin Eva asin pinaistar sinda sa hardin nin Eden. Sinda an inot na mag-agom.

ISTORYA 4

Kun Ta’no ta Nawara Ninda an Saindang Istaran

Mababasa ta sa libro nin Genesis kun paano nawara an orihinal na paraiso.

ISTORYA 5

Nagpuon an Pagsakit

Sa luwas kan hardin nin Eden, dakul an nagin problema ni Adan asin Eva. Kun sinunod lang kuta ninda an Diyos, maugma kutana sinda pati an mga aki ninda.

ISTORYA 6

Sarong Maray na Aki, Asin Sarong Maraot

Manunudan ta sa istorya ni Cain asin Abel, na mababasa sa Genesis, kun ano an dapat na magin pagkatawo ta asin kun anong mga kaisipan an dapat baguhon bago mahuri an gabos.

ISTORYA 7

Sarong Tawong Makusog an Buot

An halimbawa ni Enoc nagtutukdo sato na makakagibo kita nin marahay dawa an gabos na tawong nasa palibot ta naggigibo nin maraot.

ISTORYA 8

Mga Higante sa Daga

Sinasabi sato kan Genesis kapitulo 6 an manungod sa mga higante na nangungulog sa mga tawo. Nefilim an apod sa mga higanteng idto. Mga aki sinda kan mga anghel na nagbaba sa daga asin binayaan an langit tanganing mamuhay bilang tawo.

ISTORYA 9

Naggibo nin Arka si Noe

Si Noe asin an saiyang pamilya nakaligtas sa Baha huling naghinanyog sinda sa Diyos dawa an iba dai.

ISTORYA 10

An Dakulang Baha

Nginisihan kan mga tawo an patanid ni Noe. Pero dai sinda nagngirisi kan umabot an uran hali sa langit asin magbaha! Aramon kun paano nailigtas kan arka si Noe, asin an saiyang pamilya, saka an mga hayop.