Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 ISTORYA 71

An Panuga nin Diyos na Paraiso

An Panuga nin Diyos na Paraiso

PUWEDENG arog kaini an itsura kan paraisong ipinahiling nin Diyos ki Isaias, sarong propeta na nabuhay kasunod lang ni Jonas.

An paraiso nangangahulugan na “hardin” o “parke.” Bako daw na ipinaparumdom kaiyan saimo an magayon na hardin na ginibo nin Diyos para ki Adan asin Eva? Pero, magigin paraiso pa daw an bilog na daga?

Pinasurat ni Jehova si propeta Isaias manungod sa maabot na bagong paraiso para sa mga lingkod nin Diyos. Sinabi ni Jehova: ‘An mga lobo asin karnero tuninong na mairibanan. An mga ugbon na baka saka sadit pang leon iribang makakan, asin saradit na aki an maataman sainda. Maski an umboy dai maaano kun magkawat ini harani sa kobra.’

Dakul an masarabi: ‘Dai lamang iyan mangyayari. Pirming maribok digdi sa daga, dai na iyan mababago.’ Pero isipa: Anong klaseng istaran an itinao nin Diyos ki Adan asin Eva?

Ibinugtak sinda nin Diyos sa sarong paraiso. Dai lang sinda nagsunod sa Diyos kaya pinalayas sinda duman, dangan naggurang sinda asin nagadan. Pero nangangako an Diyos na itatao niya sa mga namumuot saiya an nawara ni Adan asin Eva.

Sa maabot na paraiso mayo nang makakakulog o makakaraot. Tuninong na an bilog na daga. An gabos na tawo maray-rahay an pagmati asin maugma. Sa kapinunan pa sana, ini na an gusto nin Diyos. Maaaraman ta pa kun paano niya ini gigibuhon.

Isaias 11:6-9; Kapahayagan 21:3, 4.