Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 ISTORYA 94

Padaba Niya an mga Aki

Padaba Niya an mga Aki

HILINGA si Jesus na kugos-kugos an sadit na aki. Talagang padaba niya an mga aki. An mga lalaking nakahiling iyo an mga apostol niya. Ano an pigsasabi sainda ni Jesus? Aramon ta.

Si Jesus asin an mga apostol niya hali pa sana sa halawig na pagbaklay. Kan naglalakaw sinda, an mga apostol nagkaigwa nin pasuruhay. Kaya pakatapos nindang magbaklay, hinapot sinda ni Jesus: ‘Ano an pigdidiriskusyunan nindo sa dalan?’ Siyempre, aram ni Jesus kun ano idto. Pero gusto niyang maaraman kun sasabihon iyan saiya kan mga apostol.

Dai makasimbag an mga apostol, ta pig-iiriwalan ninda kun si’say sainda an pinakanakakalamang. Gusto kan nagkapirang apostol na magin mas importante sinda kisa sa iba. Paano daw sasabihon ni Jesus sainda na salang mag-ambisyon na malabawan an iba?

Inapod niya an aking lalaking ini, tapos pinatindog ini sa atubangan ninda. Sinabi niya sa mga disipulo: ‘Gusto kong maintindihan nindo na kun dai kamo magbago asin magin arog nin sadit na mga aki, dai nanggad kamo makakalaog sa kahadian nin Diyos. Duman, an si’say man na arog kan aking ini iyo an pinakaimportante sa gabos.’ Aram mo daw kun ta’no ta sinabi ini ni Jesus?

Pa’no kaya, an saradit na aki dai nag-iisip kun si’say an mas lamang o mas importante sa iba. Kaya dapat makanuod an mga apostol na magin kapareho nin mga aki asin dai pag-iwalan kun si’say an lamang o importante.

May iba pang mga pagkakataon na ipinahiling ni Jesus na padangaton niya an mga aki. Pakalihis nin pirang bulan, may nagkapira na dinara an mga aki ninda para mahiling si Jesus. Habo sindang paranihon kan mga apostol. Pero sinabi ni Jesus sa mga apostol: ‘Padigdiha sako an mga aki. Dai nindo sinda pagpugulan, ta para sa mga arog ninda an kahadian nin Diyos.’ Kinugos asin binendisyunan ni Jesus an mga aki. Padabaon talaga ni Jesus an mga aki ano?