Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 ISTORYA 27

Sarong Maraot na Hadi an Namahala sa Ehipto

Sarong Maraot na Hadi an Namahala sa Ehipto

PIGPIPIRIT kan mga lalaking ini na magtrabaho an mga tawo. Hilinga an lalaki na piglalatigo an sarong pigpapasakitan na trabahador! An makahirak na mga trabahador mga Israelita, na hali sa pamilya ni Jacob. An nagpapatrabaho sainda mga Ehipsiyo. Nagin uripon kan mga Ehipsiyo an mga Israelita. Paano nangyari ini?

Sa laog nin dakul na taon, an dakulang pamilya ni Jacob nag-istar nin tuninong sa Ehipto. Inasikaso sinda ni Jose, an pinakamakapangyarihan na tawo sa Ehipto sunod ki Faraon. Pero nagadan si Jose, asin an bagong Faraon na naghadi sa Ehipto nauuyam sa mga Israelita.

Kaya, inuripon kan maraot na Faraon na ini an mga Israelita. Tapos, pinabantayan niya sinda sa maiisog na mga lalaki. Pinagibo ninda an mga Israelita nin mga siyudad para ki Faraon. Magabaton na trabaho idto pero padagos na nagdakul an mga Israelita. Natakot an mga Ehipsiyo na tibaad magparadakul asin magparakusog sinda.

Aram mo an ginibo ni Faraon? Sinabihan niya su mga partira: ‘Gadanon nindo an gabos na ipapangaking Israelitang lalaki.’ Dahil mabubuot an mga partira, dai ninda ini ginibo.

Kaya, nagtao nin pagbuot si Faraon sa gabos: ‘Gadanon nindo an gabos na umboy * na lalaking Israelita. Umboy na babayi sana an itada nindo.’ Hilingon ta kun paano nakaligtas an sarong umboy na lalaki.

Exodo 1:6-22.

^ par. 7 Bagong mundag.