Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 ISTORYA 35

Itinao ni Jehova an mga Pagbuot Niya

Itinao ni Jehova an mga Pagbuot Niya

MGA duwang bulan pagkahali kan mga Israelita sa Ehipto, nakaabot sinda sa Bukid nin Sinai, na inaapod man na Horeb. Sa lugar man na ini nakipag-ulay si Jehova ki Moises sa naglalaad na tanom. Digdi nagkampo an banwaan.

Miyentras naghahalat sa ibaba an banwaan, nagtukad si Moises sa bukid. Sa may alituktok kan bukid, sinabi ni Jehova ki Moises na gusto Niyang magkuyog Saiya an mga Israelita asin magin Saiyang espesyal na banwaan. Pagbaba ni Moises, sinabi niya ini sa mga Israelita. Nagsimbag sinda na kukuyugon ninda si Jehova dahil gusto nindang magin saiyang banwaan.

May pambihirang bagay na ginibo ngunyan si Jehova. Pinaaso niya an alituktok kan bukid asin nagpadaguldol nin makusog. Nagtaram man siya sa banwaan: ‘Ako si Jehova, an nagkua saindo sa Ehipto.’ Dangan pinagbutan niya sinda: ‘Dai kamo magsamba sa ibang mga diyos apuwera sako.’

Tinawan nin Diyos an mga Israelita nin siyam pang tugon, o ley. Grabe su takot kan banwaan. Sinabi ninda ki Moises: ‘Ika an magtaram samo, ta natatakot kami na kun an Diyos an magtaram samo tibaad magadan kami.’

Pagkatapos, sinabi ni Jehova ki Moises: ‘Tumukad ka digdi. Tatawan taka nin duwang tablang gapo na sinuratan ko kan sakuyang mga pagbuot na gusto kong sunudon kan banwaan.’ Kaya nagtukad giraray si Moises sa bukid. Yaon siya duman nin 40 aldaw asin banggi.

An Diyos igwa nin kadakul na pagbuot para sa banwaan niya. Isinurat ni Moises an mga ini. Itinao man saiya nin Diyos an duwang tablang gapo. Digdi, an Diyos mismo an nagsurat kan sampulong pagbuot na itinaram niya sa bilog na banwaan. Inaapod ini na Sampulong Tugon.

An Sampulong Tugon importanteng mga pagbuot. Pero importante man an dakul na iba pang pagbuot nin Diyos. An saro kaiyan iyo ini: ‘Dapat mong mamutan si Jehova nin bilog mong puso, bilog mong isip, bilog mong kalag, asin bilog mong kusog.’ An saro pa iyo ini: ‘Dapat mong mamutan an saimong kapwa arog kan pagkamuot mo sa sadiri mo.’ An Aki nin Diyos, si Jesu-Cristo, nagsabi na ini an duwang pinakamahalagang pagbuot ni Jehova sa Israel. Dakul pa kitang manunudan manungod sa Aki nin Diyos asin sa mga itinukdo niya.

Exodo 19:1-25; 20:1-21; 24:12-18; 31:18; Deuteronomio 6:4-6; Levitico 19:18; Mateo 22:36-40.