Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 ISTORYA 79

Si Daniel sa Lungib nin mga Leon

Si Daniel sa Lungib nin mga Leon

AY, AY! Garo delikado si Daniel. Pero dai siya pig-aano kan mga leon! Aram mo kun ta’no? Asin aram mo daw kun si’say an naglaag ki Daniel sa lugar na ini? Hilingon ta.

An hadi ngunyan sa Babilonya iyo si Dario. Gustuhon niya si Daniel ta mabuuton asin madunungon ini. Pinili ni Dario si Daniel na magin panginot na tagapamahala sa kahadian niya. Dahil kaiyan, nauri ki Daniel an ibang mga opisyal sa kahadian kaya nagkurumplutan sinda.

Nagduman sinda ki Dario asin nagsabi: ‘Mahal na hadi, nagkauruyon po kami na dapat nindong ipagbuot sa gabos na sa laog nin 30 aldaw, bawal mamibi sa siisay man na diyos o tawo apuwera saindo. An dai magsunod ipapakakan sa mga leon.’ Dai aram ni Dario an tunay na intensiyon kan mga opisyal. Pero paghuna niya maray an pagbuot, kaya ipinasurat niya iyan. Dai na iyan mababago.

Kan maisihan ni Daniel an manungod sa pagbuot, nagpuli siya asin namibi arog kan kinatudan niya. Aram kan mararaot na opisyal na dai mapundo si Daniel sa pamimibi ki Jehova. Ugmahon sinda ta huna ninda katapusan na ni Daniel.

Kan maaraman ni Dario an tunay na intensiyon kan mga opisyal, grabe an pagbasol niya. Dai na niya mababago an ley kaya napiritan siyang ipahulog si Daniel sa lungib nin mga leon. Pero sinabi kan hadi ki Daniel: ‘Iligtas ka man lugod kan saimong Diyos.’

Kan bangging idto, haditon si Dario kaya dai siya napaturog. Kinaagahan, dali-dali siyang nagduman sa lungib, arog kan mahihiling mo digdi. Nagkurahaw siya: ‘Daniel, lingkod kan buhay na Diyos! Ano, nailigtas ka kan Diyos na pinaglilingkudan mo?’

Nagsimbag si Daniel: ‘Nagsugo an Diyos nin anghel asin tinikom an ngimot kan mga leon, kaya dai ninda ako inano.’

Ugmahon an hadi. Ipinagbuot niyang halion si Daniel sa lungib. Tapos, su mararaot na opisyal na nagkurumplutan laban ki Daniel an ipinahulog niya sa mga leon. Dai pa ngani sinda minabagsak, linuksuhan na sinda kan mga leon asin binarari an mga tulang ninda.

Dangan nagpasurat si Hading Dario sa gabos na tawo sa kahadian niya: ‘Ipinagbubuot ko sa gabos na igalang an Diyos ni Daniel. Makangangalas an mga milagro niya. Ilinigtas niya si Daniel sa nguso kan mga leon.’

Daniel 6:1-28.