Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 ISTORYA 14

Pigbalo nin Diyos an Pagtubod ni Abraham

Pigbalo nin Diyos an Pagtubod ni Abraham

NAHIHILING mo an piggigibo digdi ni Abraham? May kutsilyo siya, asin garo gagadanon niya an aki niya. Ta’no ta gigibuhon niya iyan? Aramon ta nguna kun paano nagkaaki si Abraham asin Sara.

Nangako baga an Diyos na magkakaaki sinda. Pero garo imposible idto ta gurangon na sindang duwa. Alagad, nagtubod si Abraham na kayang gibuhon nin Diyos maski an garo imposible. Anong nangyari?

Pagkatapos mangako nin Diyos, luminihis an sarong taon. Kan si Abraham 100 anyos na, asin si Sara 90, nagkaaki sinda nin lalaki na nginaranan na Isaac. Inutob nin Diyos an panuga niya!

Pero kan dakula na si Isaac, pinurbaran ni Jehova kun gurano kakusog an pagtubod ni Abraham. Sinabi niya: ‘Abraham!’ Nagsimbag si Abraham, ‘Uni po ako!’ Dangan sinabi nin Diyos: ‘Kuana an aki mo, an kasaro-sarui mong aki, si Isaac, asin magduman kamo sa bukid na itutukdo ko. Duman, gadanon mo siya asin iatang mo sakuya.’

Siguradong mamunduon si Abraham sa nadangog niya ta padabaon niya an aki niya. Saka nangako baga an Diyos na maistar sa Canaan an mga aki ni Abraham. Paano mangyayari iyan kun gadan na si Isaac? Dai iyan nasabutan ni Abraham, pero nagkuyog pa man giraray siya sa Diyos.

Pag-abot sa bukid, ginapos ni Abraham si Isaac tapos pinahigda ini sa altar na ginibo niya. Dangan kinua niya su kutsilyo ’nganing gadanon an aki niya. Gagadanon na niya si Isaac kan magkurahaw an anghel nin Diyos: ‘Abraham, Abraham!’ Suminimbag si Abraham: ‘Uni po ako!’

‘Dai mo pagkulgan an aki,’ an sabi nin Diyos. ‘Ngunyan aram ko nang may pagtubod ka sakuya, huli ta andam kang itao sako an aki mo, an kasaro-sarui mong aki.’

Dakulaon an pagtubod ni Abraham sa Diyos! Aram niyang daing imposible ki Jehova, na kayang buhayon ni Jehova si Isaac hali sa mga gadan. Pero dai man talaga gusto nin Diyos na gadanon ni Abraham si Isaac. Kaya sarong karnero an pinabayaan nin Diyos na maipit sa mga sanga nin kahoy, asin sinabihan niya si Abraham na iyan an iatang imbes na si Isaac.

Genesis 21:1-7; 22:1-18.