Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 ISTORYA 34

Bagong Klase nin Kakanon

Bagong Klase nin Kakanon

ARAM mo kun ano an pigpupurot kan mga tawo? Maputi iyan asin manipis, na garo yelong rinunot nin pino. Pagkakan iyan para sa mga Israelita.

Mga sambulan pa sanang nakakahali sa Ehipto an mga Israelita. Nasa kaawagan sinda. Diiton an kakanon duman kaya nagreklamo sinda: ‘Maray pang ginadan na sana kami ni Jehova sa Ehipto. Duman, yaon an gabos na kakanon na gusto mi.’

Kaya sinabi ni Jehova: ‘Mapauran ako nin kakanon hali sa langit.’ Iyan man nanggad an ginibo ni Jehova. Kinaagahan, kan mahiling kan mga Israelita an maputing bagay na ini, nagharapot sinda: ‘Ano ini?’

Sinabi ni Moises: ‘Ini an pagkakan na itinao saindo ni Jehova.’ Inapod ninda iyan na MANNA. An namit kaiyan garo tinapay na may tangguli. *

‘An kada saro saindo kumua kan kaya niyang kakanon,’ an sabi ni Moises sa mga Israelita. Kaya kada aga iyan an ginigibo ninda. Pag mainit na an aldaw, natutunaw an manna na nawalat sa daga.

Sinabi pa ni Moises: ‘Dai kamo magsaray nin manna para sa sunod na aldaw.’ Pero may mga dai nagsunod. Aram mo kun anong nangyari? Kinaagahan inulod saka namarong an sinaray nindang manna!

Pero sinabi ni Jehova na sa ikaanom na aldaw kan semana, an banwaan dapat magkua nin manna para sa duwang aldaw. Sinabi pa niya na magtada sinda para sa ikapitong aldaw ta dai siya mapauran nin manna sa aldaw na iyan. Kan gibuhon ninda iyan, an itinadang manna dai inulod asin dai namarong. Saro na naman na milagro!

Sa bilog na panahon na yaon sa kaawagan an mga Israelita, manna an pinakakan sainda ni Jehova.

Exodo 16:1-36; Bilang 11:7-9; Josue 5:10-12.

^ par. 6 Dugos.