Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 ISTORYA 54

An Pinakamakusog na Tawo

An Pinakamakusog na Tawo

ARAM mo daw kun si’say an pinakamakusog na tawong nabuhay kasuarin man? Siya si Hukom Samson. Ki Jehova hali an kusog niya. Bago pa siya ipangaki, sinabi na ni Jehova sa saiyang ina: ‘Dai mahahaloy magkakaaki ka nin lalaki. Siya an manginginot sa pagligtas sa Israel sa mga Filisteo.’

An mga Filisteo mararaot na tawong nakaistar sa Canaan. Dakul sindang suldados, asin pigpapasakitan ninda an mga Israelita. Sarong beses, kan paduman si Samson sa lugar kan mga Filisteo, dinaguso siya nin nagngangarob na leon. Pero ginadan ni Samson an leon gamit lang an mga kamot niya. Ginadan man niya an ginatos na maraot na Filisteo.

Paghaloy-haloy, namuot si Samson sa babaying si Delaila. Nangako an mga lider na Filisteo na an kada saro sainda matao ki Delaila nin 1,100 na pidasong pirak basta sabihon niya sana kun sain hali an kusog ni Samson. Gustuhon ni Delaila an gabos na kuwartang iyan. Dai man talaga niya namumutan si Samson o an banwaan nin Diyos. Kaya pigparapirit niya si Samson na ituga an sekreto kan kusog niya.

Sa kahaluyan, napatuga ni Delaila si Samson. ‘Dai pa lamang napuputulan an buhok ko,’ an sabi ni Samson. ‘Pagkamundag sako, pinili na ako nin Diyos na magin espesyal niyang lingkod, sarong Nazareo. Kun puputulan an buhok ko, mawawara an kusog ko.’

Kan madangog ini ni Delaila, pinaturog niya si Samson sa may tuhod niya. Nag-apod siya nin lalaki para putulan an buhok ni Samson. Pagmata ni Samson, mayo na an kusog niya. Dinakop siya kan mga Filisteo. Hinulwat ninda an mga mata niya asin ginibo siyang uripon.

Sarong aldaw, nagpiyesta an mga Filisteo para sambahon an diyos nindang si Dagon. Ilinuwas ninda si Samson ’nganing pagparakantiyawan. Kan panahon na ini, naglaba na giraray an buhok ni Samson. Sinabi niya sa aking nagkakabit saiya: ‘Darahon mo ako sa mga hariging nagtutukod sa palasyong ini.’ Namibi si Samson ki Jehova para sa kusog, tapos kinaputan niya an duwang harigi. Nagkurahaw siya: ‘Pabayaan mo akong magadan kaiba kan mga Filisteo.’ Dangan todong kusog na itinumba ni Samson an mga harigi kan palasyo kaya nagaba ini. Mga labing 3,000 na maraot na tawo an yaon duman, asin nagkagaradan sinda gabos.

Hukom kapitulo 13 sagkod 16.