Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 ISTORYA 42

Nagtaram an Sarong Asno

Nagtaram an Sarong Asno

NAKADANGOG ka na nin hayop na nagtataram? ‘Dai pa,’ tibaad sabihon mo. ‘Dai man nagtataram an hayop.’ Pero may istorya sa Bibliya manungod sa asno na nagtaram. Hilingon ta kun pa’no ini nangyari.

Handa na kaidto an mga Israelita na maglaog sa Canaan. Si Balak na hadi kan Moab natatakot sa mga Israelita. Kaya, ipinaapod niya an madunong na lalaking si Balaam ’nganing sumpaon an Israel. Nangako si Balak na tatawan niya si Balaam nin dakul na kuwarta, kaya nagsakay ini sa saiyang asno asin nagpasiring ki Balak.

Habo ni Jehova na sumpaon ni Balaam an Israel. Nagsugo siya nin anghel na may halabang espada para pugulan si Balaam. Dai nahihiling ni Balaam su anghel, pero nahiling iyan kan asno. Kaya pigparalikayan kan asno an anghel asin luminuko na sana iyan sa tinampo. Angguton si Balaam kaya pigparabadulan niya ini.

Pinataram ni Jehova an asno asin nadangog ini ni Balaam. Hinapot kan asno si Balaam: ‘Anong sala ko saimo ta pigbabadulan mo ako?’

‘Piggigibo mo kaya akong garo kapay,’ an sabi ni Balaam. ‘Kun may espada lang ako, tinigbak taka na!’

‘Ta’no, dati ko na ining piggigibo saimo?’ an hapot kan asno.

‘Dai,’ an simbag ni Balaam.

Pinangyari ni Jehova na mahiling ni Balaam an anghel na nakatindog sa tinampo asin may kapot na espada. Sinabi kan anghel: ‘Ta’no ta pigbabadulan mo an asno? Nagdigdi ako para pugulan ka, dahil dai mo dapat sumpaon an Israel. Kun dai sako naglikay an asno mo, ginadan taka na kuta, pero dai ko kukulgan an asno.’

Sinabi ni Balaam: ‘Nagkasala ako. Dai ko po aram na nakatindog ka sa tinampo.’ Pinaagi kan anghel si Balaam, asin nagdiretso na siya ki Balak. Pinurbaran niyang sumpaon an Israel, pero binaliktad ni Jehova an pangyayari asin pinabendisyunan ki Balaam an Israel nin tulong beses.

Bilang 21:21-35; 22:1-40; 23:1-30; 24:1-25.