Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 ISTORYA 69

Daragitang Nagtabang sa Makapangyarihan na Lalaki

Daragitang Nagtabang sa Makapangyarihan na Lalaki

ARAM mo daw kun anong pigtataram kan daragitang ini? Iniistorya niya sa babayi an manungod sa propetang si Eliseo asin an makangangalas na mga ginibo kaini sa tabang ni Jehova. Daing aram an babayi manungod ki Jehova ta bako man siyang Israelita. Isihon ta daw kun ta’no ta nasa harong kan babayi an daragita.

An babayi taga Siria. Agom siya ni Naaman na hepe kan hukbo kan Siria. Nadakop kan mga Siriano an daragitang Israelitang ini, asin nagin suruguon siya kan agom ni Naaman.

Si Naaman may makaating hilang na leproso. Nalalapa an laman nin sarong may leproso. Kaya sinabi kan daragita sa agom ni Naaman: ‘Kuta makaduman an kagurangnan ko sa propeta ni Jehova sa Israel ’nganing maumayan siya.’ Sinabi ini ki Naaman.

Gustong-gusto ni Naaman na maumayan, kaya nagduman siya sa Israel. Pag-abot niya, nagpasiring siya sa harong ni Eliseo. Sinugo ni Eliseo an lingkod niya na sabihan si Naaman na magkarigos sa Salog nin Jordan nin pitong beses. Angguton si Naaman asin sinabi niya: ‘An mga salog sa lugar mi mas maray pa kisa arin man na salog sa Israel!’ Pakasabi kaini, naghali na si Naaman.

Pero an mga tawuhan ni Naaman nagsabi saiya: ‘Kagurangnan, kun sinabi saimo ni Eliseo na gibuhon an dipisil na bagay, bako daw na gigibuhon mo iyan? Kaya ta’no ta dai ka na lang po magkarigos, arog kan sabi niya?’ Nagdangog sainda si Naaman asin nagbuntog ini sa salog nin pitong beses. Kan gibuhon niya ini, nagrahay siya!

Ugmahon si Naaman. Nagbalik siya ki Eliseo asin nagsabi: ‘Ngunyan nasisigurado kong an Diyos sa Israel iyo sana an tunay na Diyos sa bilog na daga. Kaya gusto ko tabing itao saimo an regalong ini.’ Pero sinabi ni Eliseo: ‘Dai ko ’yan aakuon.’ Aram ni Eliseo na salang kuanon iyan huling si Jehova an nagpaumay ki Naaman. Pero gustuhon kan lingkod ni Eliseo na si Gehazi na makua an regalo.

Kaya pagkahali ni Naaman, linapag * siya ni Gehazi. Kan abutan niya si Naaman, sinabi ni Gehazi: ‘Sinugo po ako ni Eliseo na hagadon an pirang regalo ta itatao niya sa nag-arabot na bisita.’ Dai aram ni Naaman na bakong totoo an sinabi ni Gehazi, kaya itinao niya iyan.

Pagpuli ni Gehazi, aram na ni Eliseo an ginibo kaini ta sinabi saiya ni Jehova. Sinabi ni Eliseo: ‘Dahil sa gibo mong ini, mabalyo saimo an leproso ni Naaman.’ Iyan tulos an nangyari!

Anong manunudan ta digdi? Inot, dapat tang arugon an daragita asin magtaram manungod ki Jehova. Puwede iyan magkaigwa nin magayunon na resulta. Ikaduwa, dai kita dapat magin mahambog arog ni Naaman kan inot, kundi dapat tang sunudon an mga lingkod ni Jehova. Ikatulo, dapat na pirmi kitang magsabi nin totoo, bakong arog ni Gehazi. Dakul talaga kitang manunudan sa Bibliya, bako daw?

2 Hadi 5:1-27.

^ par. 9 Binukod.