Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 ISTORYA 60

Si Abigail Asin si David

Si Abigail Asin si David

BISTO mo an magayon na babaying ini na nagsasabat ki David? Siya si Abigail. Saro siyang madunong na babayi. Pinugulan niya si David para dai ini makagibo nin maraot. Pero bago ta aramon an manungod diyan, hilingon ta nguna kun ano nang nangyari ki David.

Pagkatapos magdulag ki Saul, nagtago si David sa kuweba. Inibanan siya kan mga tugang asin kapamilya niya. Dai nahaloy, nagin lider siya nin mga 400 katawo na kuminampi saiya. Nagduman siya sa hadi kan Moab asin nagsabi: ‘Paistaron tabi nindo digdi an mga magurang ko ta dai ko aram kun anong mangyayari sako.’ Dangan nagtago sa mga bulod si David asin an mga tawuhan niya.

Pagkatapos kaini, namidbid ni David si Abigail, an agom kan mayaman na si Nabal. May 3,000 na karnero asin 1,000 kanding si Nabal. Marauton an ugali niya. Pero si Abigail bako lang magayunon an itsura kundi ginigibo man niya kun ano an tama. Ilinigtas pa ngani niya an saiyang pamilya. Hilingon ta kun paano.

Si David saka an mga tawuhan niya mabuot ki Nabal. Pigbabantayan ninda an mga karnero kaini. Sarong aldaw, naghagad si David nin pabor ki Nabal. Nagduman an mga tawuhan niya ki Nabal mantang pig-aahit kan mga suruguon kaini an barahibo kan mga karnero. Kapiyestahan kaidto, kaya gulping masiram na kakanon si Nabal. Sinabi saiya kan mga tawuhan ni David: ‘Nagin mabuot kami saindo. Mayo kaming hinabon maski sarong karnero nindo, pigbantayan mi ngani sinda. Kaya tawi man tabi kami nin kakanon.’

‘Dai ko itatao an kakanon ko sa mga arog nindo,’ an sabi ni Nabal. Pigparainsulto niya sinda, saka pigparalait si David. Kan iusip ninda iyan ki David, angguton siya. ‘Kuana an espada nindo!’ an sabi niya sa mga tawuhan niya. Naghali sinda para gadanon si Nabal asin an mga suruguon kaini.

Nadangog nin sarong suruguon ni Nabal an panglalait kaini, kaya sinabi niya iyan ki Abigail. Dali-daling nagkua si Abigail nin kakanon, ikinarga iyan sa mga asno, asin naghali. Kan masabatan niya si David, nagbaba siya sa asno, nagsubsob sa daga, asin nagsabi: ‘Nakikimahirak ako, pagpasensiyahan mo po an agom ko. Dai kaya siya nag-iisip. Uni po an kakanon. Kuana tabi nindo, asin patawada po kami.’

‘Saro kang madunong na babayi,’ an sabi ni David. ‘Pinugulan mo ako sa paggadan ki Nabal asin sa pagbalos nin maraot sa maraot. Sige, umuli ka na.’ Dai nahaloy, nagadan si Nabal, asin inagom ni David si Abigail.

1 Samuel 22:1-4; 25:1-43.