Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 ISTORYA 98

Sa Bukid nin mga Olibo

Sa Bukid nin mga Olibo

MAHIHILING mo sa ritrato si Jesus na nasa Bukid nin mga Olibo. Kaiba niya an saiyang apat na apostol—an magtugang na si Andres asin Pedro, saka an magtugang na si Santiago asin Juan. Mahihiling mo man sa harayo an templo nin Diyos sa Jerusalem.

Martes kaidto, duwang aldaw pagkatapos maglaog si Jesus sa Jerusalem sakay nin asno. Nasa templo siya bago magdigdi sa bukid. Sa templo, hininguwa kan mga saserdote na dakupon siya para gadanon. Pero takot sindang gibuhon ini ta gustuhon si Jesus kan mga tawo.

‘Kapareho kamo nin mga halas!’ an sabi ni Jesus sa mga lider na idto nin relihiyon. Dangan sinabi ni Jesus na kakastiguhon sinda nin Diyos dahil sa mararaot nindang gibo. Pagkatapos kaiyan, nagtukad si Jesus sa Bukid nin mga Olibo, asin duman may mga ihinapot saiya an mga apostol. Aram mo kun ano?

Naghapot an mga apostol manungod sa mga mangyayari sa maabot na panahon. Aram nindang tatapuson ni Jesus an gabos na maraot na nangyayari sa daga. Pero gusto nindang maaraman kun nuarin. Nuarin mabalik si Jesus ’nganing mamahala bilang Hadi?

Aram ni Jesus na pag nagbalik siya dai siya mahihiling kan mga parasunod niyang yaon digdi sa daga. Nasa langit pa’no siya, asin dai ninda siya mahihiling duman. Kaya sinabi ni Jesus sa mga apostol niya an nagkapirang mangyayari digdi sa daga pag namahala na siya bilang Hadi sa langit. Ano an mga ini?

Sinabi ni Jesus na magkakaigwa nin darakulang giyera, dakul an magkakahilang saka magugutom, magrabe an krimen, asin magkakaigwa nin makusugon na mga linog. Sinabi man niya na an maugmang bareta manungod sa kahadian nin Diyos ipapahayag sa gabos na lugar sa kinaban. Nahihiling ta na daw na nangyayari an mga ini? Iyo! Kaya sigurado kita na namamahala na si Jesus sa langit. Dai na mahahaloy, tatapuson niya an gabos na maraot na nangyayari sa kinaban.