Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 ISTORYA 23

An mga Pangaturugan ni Faraon

An mga Pangaturugan ni Faraon

NAG-AGI an duwang taon pero nakapreso pa man giraray si Jose. Nalingawan siya kan tagaserbi nin arak. Sarong banggi, nagkaigwa si Faraon nin duwang pambihirang pangaturugan asin pig-iisip-isip niya an kahulugan kaiyan. Nahihiling mo siyang nagtuturog? Kinaagahan ipinaapod niya an madudunong na lalaki asin isinaysay sainda an mga pangaturugan niya. Pero dai ninda iyan maipaliwanag.

Nagirumduman man giraray si Jose kan tagaserbi nin arak. Sinabi niya ki Faraon: ‘Kan nakapreso ako, may lalaki duman na nakakapaliwanag nin pangaturugan.’ Ipinakua tulos ni Faraon si Jose.

Sinabi ni Faraon ki Jose: ‘May nahiling akong pitong matataba asin magagayon na baka. May nahiling man akong pitong baka na maniniwang asin ruluwas an tulang. Kinakan kan maniniwang su matatabang baka.

‘Sa ikaduwa kong pangaturugan, nakahiling ako nin pitong matatabang uhoy nin tipasi na nagtutubo sa sarong puon. Nakahiling man ako nin pitong ruluyos na uhoy nin tipasi. Hinalon kan ruluyos na uhoy su pitong matatabang uhoy.’

Sinabi ni Jose ki Faraon: ‘An duwang pangaturugan saro sana an kahulugan. An pitong matatabang baka saka birilog na uhoy nangangahulugan nin pitong taon, asin an pitong maniniwang na baka saka ruluyos na uhoy nangangahulugan nin pito pang taon. Magkakaigwa nin pitong taon na abunda an kakanon sa Ehipto. Tapos masunod an pitong taon nin tiggutom.’

Kaya sinabi ni Jose ki Faraon: ‘Magpili po kamo nin madunong na lalaki na mamamahala sa pagtipon nin kakanon sa pitong taon nin abundansiya. An mga tawo dai magugutom sa masunod na pitong taon nin tiggutom.’

Nagustuhan iyan ni Faraon. Pinili niya si Jose na mamahala sa pagtipon asin pagsaray nin kakanon. Si Jose na an pinakamakapangyarihan na tawo sa Ehipto sunod ki Faraon.

Pakalihis nin walong taon, kan tiggutom na, may nahiling si Jose na mga lalaking nagdadangadang. Aram mo kun si’say sinda? Su sampulong matuang tugang niya! Sinugo sinda sa Ehipto kan tatay nindang si Jacob ta wara na sindang kakanon sa Canaan. Namidbidan ni Jose an mga tugang niya, pero siya dai ninda nabisto. Aram mo kun ta’no? Nagkaedad na kaya siya, saka nagbago na an pagbado niya.

Nagirumduman ni Jose na kan solterito pa siya, nangaturugan siya na nagsusubsob sa atubangan niya an mga tugang niya. Natatandaan mo idto? Nasabutan ni Jose na kagustuhan nin Diyos na mapaduman siya sa Ehipto, asin may maray na katuyuhan iyan. Ano daw an gigibuhon ni Jose? Hilingon ta.

Genesis 41:1-57; 42:1-8; 50:20.