Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 ISTORYA 10

An Dakulang Baha

An Dakulang Baha

SA LUWAS kan arka, an mga tawo padagos lang sa kinatudan nindang buhay. Dai pa man giraray sinda naniniwala na maabot an Baha. Lalo pa gayod sindang nagngisi. Pero dai nahaloy, puminundo sinda sa pagngisi.

Bigla na sanang nag-uran nin makusugon. Garo iyan tubig na pig-ula hali sa balde. Tama si Noe! Pero mayo nang makakalaog sa arka. Binaratan na marhay ni Jehova an pinto.

Madaling naglubog an gabos na kababan. An tubig nagin arog nin darakulang salog. Pigturumba kaiyan su mga kahoy saka pigpariligid su darakulang gapo, kaya biyong nagraragubrob. Takuton an mga tawo. Nagsarakat sinda sa haralangkaw na lugar. Ay, kun nagdangog lang kuta sinda ki Noe saka naglaog sa arka kan bukas pa ini!

Nagparalangkaw pa su tubig. Daing pundo su uran sa laog nin 40 aldaw asin 40 banggi. Suminakat an tubig sa gilid kan mga bulod sagkod na malantupan pati su pinakahalangkaw na mga bukid. Siring kan sabi nin Diyos, nagadan an gabos na tawo asin hayop sa luwas kan arka. Pero ligtas an gabos na nasa laog.

Magayon su pakagibo ni Noe asin kan mga aki niya sa arka. Naglataw iyan sa tubig. Dangan sarong aldaw, puminundo an uran asin nahiling na su sirang kan saldang. Pambihira an nahiling ninda! Napapalibutan sinda nin tubig. An arka na sana an nagpapataw-pataw sa tubig.

Wara na si mga higante. Mayo na sinda para mandaog-daog sa mga tawo. Gabos sinda nagkagaradan, kaiba an saindang mga nanay asin an gabos na maraot na tawo. Pero anong nangyari sa mga tatay ninda?

An mga tatay kan mga higante bako man talagang tawo arog ta. Mga anghel sinda na nagbaba sa daga tanganing mabuhay digdi na garo tawo. Kaya kan magbaha, dai sinda nagadan. Hinuba ninda su saindang hawak * na tawo, tapos nagbalik sa langit bilang mga anghel. Pero dai na sinda tinugutan na makabalik sa pamilya nin Diyos na kinabibilangan nin mga anghel. Sinda nagin mga anghel ni Satanas. Sa Bibliya, inaapod sindang mga demonyo.

Paagi sa duros na hali sa Diyos, an tubig nagpuon nang magbaba. Pakalihis nin limang bulan, an arka suminadsad sa alituktok nin bukid. Dakul pang mga aldaw an uminagi, asin nahihiling na kan mga yaon sa arka an alituktok kan mga bukid. Padagos na nagbaba an tubig.

Dangan nagpalayog si Noe nin uwak sa luwas kan arka. Minalupad-lupad iyan pero minabalik man sana sa arka, dahil dai nin ibang matugdunan.

Sunod, nagpalayog si Noe nin sarong salampati dahil gusto niyang aramon kun naghubas na su tubig sa daga. Pero nagbalik man iyan dahil dai nin matugdunan. Pinalupad giraray iyan ni Noe asin nagbalik iyan na may tuka-tukang dahon nin olibo. Kaya naaraman ni Noe na naghubas na su tubig. Sa ikatulong beses, pinalayog ni Noe su salampati asin sa katapustapusi nakakua ini nin marang maiistaran.

Sinabihan nin Diyos si Noe: ‘Lumuwas ka sa arka. Iiba mo an saimong bilog na pamilya asin an mga hayop.’ Labing sangtaon na sinda sa arka. Siguradong maugmahon sinda na nasa luwas na giraray sinda asin buhay!

Genesis 7:10-24; 8:1-17; 1 Pedro 3:19, 20.

^ par. 9 Lawas.