Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 ISTORYA 62

Grabeng Problema sa Pamilya ni David

Grabeng Problema sa Pamilya ni David

KAN maghadi na si David sa Jerusalem, an saiyang hukbo pirming tinatabangan ni Jehova na manggana sa ralaban. Nangako kaidto si Jehova na itatao an daga nin Canaan sa mga Israelita. Asin ngunyan, sadiri na ninda an bilog na Canaan.

Maray na hadi si David. Namumutan niya si Jehova. Kaya, saro sa inot niyang ginibo pagkasakop kan Jerusalem iyo an pagdara duman kan kaban kan tipan ni Jehova. Gusto niyang magtugdok nin templo na paglalagan kaiyan.

Kan medyo gurang na si David, may nagibo siyang magabat na kasalan. Aram niyang sala na magkua nin bako niya. Pero sarong banggi, kan nasa itaas siya kan palasyo, may nahiling siyang magayunon na babayi sa ibaba. Siya si Bat-seba, an agom kan saro sa mga suldados ni David na si Urias. Nasa ralaban kaidto si Urias.

Nagustuhan na marhay ni David si Bat-seba kaya ipinakua niya ini asin dinurugan. Dai nahaloy, naaraman ni Bat-seba na bados siya. Haditon si David kaya nagpadara siya nin mensahe sa hepe kan hukbo na si Joab na ilaag si Urias sa inutan kan ralaban ’nganing magadan. Kan gadan na si Urias, inagom ni David si Bat-seba.

Angguton si Jehova ki David. Isinugo niya an lingkod niyang si Nathan para sabihon ki David an mga kasalan kaini. Mahihiling mo digdi si Nathan na kinakaulay siya. Grabe su pagbasol ni David sa nagibo niya, kaya dai siya ginadan ni Jehova. Pero sinabi ni Jehova: ‘Dahil sa maraot mong mga gibo, magkakaigwa nin grabeng problema sa pamilya mo.’ Iyan man nanggad an nangyari!

Inot, nagadan an aki ninda ni Bat-seba. Tapos, linupigan kan matuang aki ni David na si Amnon an tugang kaining si Tamar. Dahil digdi, angguton an aki ni David na si Absalom kaya ginadan kaini si Amnon. Dangan, nakua ni Absalom an suporta nin dakul asin iprinoklamar niyang hadi an saiyang sadiri. Dinaog ni David sa ralaban si Absalom, asin nagadan ini. Grabe talaga an nagin problema ni David.

Kan panahon na ini, nangaki nin lalaki si Bat-seba na nginaranan na Solomon. Kan si David gurang na asin may hilang, nagpurbar an aki niyang si Adonias na agawon an pagkahadi. Kaya sinugo ni David an saserdoteng si Zadok para bubuan nin lana an payo ni Solomon ’nganing ipahiling na siya an maghahadi. Pagkatapos, nagadan si David sa edad na 70. Naghadi siya nin 40 taon, pero ngunyan si Solomon na an hadi kan Israel.

2 Samuel 11:1-27; 12:1-18; 1 Hadi 1:1-48.