Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 ISTORYA 93

Pinakakan ni Jesus an Dakul na Tawo

Pinakakan ni Jesus an Dakul na Tawo

MAY marauton na nangyari. Ipinagadan pa sana si Juan Bautista. Uyamon pa’no saiya si Herodias na agom kan hadi. Kaya, sinutsutan kaini an hadi na papugutan nin payo si Juan.

Munduon si Jesus kan mabaretaan ini. Nagduman siya sa tagong lugar na siya sana. Pero sinundan siya kan mga tawo. Kan mahiling sinda ni Jesus, nahirak siya sainda. Kaya tinukduan niya sinda manungod sa kahadian nin Diyos, tapos pinaumayan niya su mga may hilang.

Kan pabanggi na, nagrani saiya an mga disipulo niya asin nagsabi: ‘Nagdidiklom na, saka tagong lugar ini. Pahalia na an mga tawo para makabakal sinda nin kakanon sa haraning mga baryo.’

‘Dai ninda kaipuhan maghali,’ an simbag ni Jesus. ‘Tawan nindo sinda nin makakakan.’ Hinapot ni Jesus si Felipe: ‘Sain kita makakabakal nin kakanon para sa gabos na tawong ini?’

‘Gulping kuwarta an kaipuhan para mapakakan an gabos nin maski tigdiriit,’ an sabi ni Felipe. Nagtaram si Andres: ‘Uning solterito may darang limang tinapay saka duwang sira. Pero kulang na kulang ini.’

‘Patukawa sinda,’ an sabi ni Jesus. Pinasalamatan niya an Diyos para sa kakanon, asin pinurutol-putol ini. Sunod, itinao kan mga disipulo an tinapay asin sira sa gabos na tawo. Mga 5,000 na lalaki an yaon duman, asin may rinibo pang babayi saka aki. Gabos sinda nagkarakan asin nagkabarasog. Kan tipunon kan mga disipulo su tada-tada, napano kaiyan an 12 basket!

Pagkatapos, pinasakay ni Jesus sa dakulang bangka an mga disipulo tanganing magduman sa balyo kan Dagat nin Galilea. Kan banggi na, nagkaigwa nin makusugon na duros, * asin pigsusurusalya kan alon an bangka ninda. Takuton an mga disipulo. Dangan, sa kamatangaan kan banggi, may nahiling sindang naglalakaw sa tubig parani sainda. Nagkururahaw sinda sa takot, ta dai ninda aram kun ano idto.

‘Dai kamo matakot,’ an sabi ni Jesus. ‘Ako ini!’ Dai sinda makapaniwala. Kaya sinabi ni Pedro: ‘Kun ika talaga iyan Kagurangnan, palakawon mo ako sa tubig padiyan saimo.’ Sinabi ni Jesus: ‘Mari!’ Nagbaba si Pedro sa bangka asin naglakaw sa tubig! Alagad natakot siya asin nagpuon na maglubog, pero ilinigtas siya ni Jesus.

Paghaloy-haloy, nagpakakan giraray si Jesus nin ribo-ribo. Ginibo niya ini paagi sa pitong tinapay asin nagkapirang sadit na sira. Kadakul na naman an pagkakan. Bako daw na nakakaugma an pag-asikaso ni Jesus sa mga tawo? Sa pamamahala niya bilang hading pinili nin Diyos, mayo na kitang ikakahadit!

^ par. 9 Paros, hangin.