Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 ISTORYA 33

Pag-ibong sa Dagat na Pula

Pag-ibong sa Dagat na Pula

MASDAN mo! Pig-uunat ni Moises an saiyang sugkod sa Dagat na Pula. Kaibanan niya an mga Israelita na ligtas na nakabalyo. Pero si Faraon asin an bilog niyang hukbo nagkakaralamos. Hilingon ta kun paano ini nangyari.

Arog kan nanudan niyato, pinahali ni Faraon an mga Israelita pagkatapos kan ikasampulong damat sa mga Ehipsiyo. Mga 600,000 na lalaking Israelita an naghali, dai pa kabali diyan an dakul na babayi asin aki. Dakul man an nag-iriba na bakong Israelita na nagin parasamba ki Jehova. Dinara ninda gabos an saindang mga karnero, kanding, asin baka.

Bago sinda naghali, naghagad an mga Israelita sa mga Ehipsiyo nin mga bado saka kagamitan na gibo sa bulawan asin plata. * Dahil sa sobrang takot pagkatapos kan ikasampulong damat, itinao kan mga Ehipsiyo an gabos na hagadon kan mga Israelita.

Pakalihis nin pirang aldaw, nakaabot an mga Israelita sa Dagat na Pula asin nagpahingalo. Sa palasyo, si Faraon asin an mga tawuhan niya nagbasol ta pinahali ninda an mga Israelita. ‘Pinabayaan tang makadulag an mga uripon ta!’ an sabi ninda.

Kaya nagbago giraray an isip ni Faraon. Dali-dali niyang ipinahanda an saiyang karwaheng panggiyera asin an hukbo niya. Linapag niya an mga Israelita gamit an 600 na espesyal na karwahe pati na an gabos na iba pang karwahe kan Ehipto.

Kan matanaw kan mga Israelita an hukbo ni Faraon, takuton sinda. Dai sindang madudulagan. Nasa atubangan ninda an Dagat na Pula, tapos nasa likudan ninda an paraning mga Ehipsiyo. Pero nagbugtak si Jehova nin mahibog na panganuron sa pag-ultanan kan banwaan niya asin kan mga Ehipsiyo. Dai mamaanan kan mga Ehipsiyo an mga Israelita kaya dai sinda makasalakay.

Sinabi ngunyan ni Jehova ki Moises na iunat an sugkod niya sa Dagat na Pula. Dangan nagpahuyop si Jehova nin makusog na duros hali sa sirangan. Nabanga an tubig kan dagat, asin nagin garo lanob iyan sa wala asin tuo.

Naglakaw an mga Israelita sa marang daga pabalyo sa ibong. Inabot nin dakul na oras bago nakaabot sa ibong na baybayon an milyon-milyon na tawo kaiba an mga hayop. Nahiling man giraray kan mga Ehipsiyo an mga Israelita. Nagdudulag an mga uripon ninda! Kaya duminaguso sinda sa dagat ’nganing lapagon an mga Israelita.

Biglang tinarangkas nin Diyos an mga ruweda kan mga karwahe nin mga Ehipsiyo. Takuton an mga Ehipsiyo kaya nagkurahaw sinda: ‘Si Jehova an nakikipaglaban para sa mga Israelita. Dulag na kita!’ Pero huri na an gabos.

Ngunyan sinabihan ni Jehova si Moises na iunat an saiyang sugkod sa Dagat na Pula, siring kan nahihiling mo sa ritrato. Kan gibuhon niya iyan, buminagsak an mga lanob nin tubig asin tinahuban an bilog na hukbo kan mga Ehipsiyo pati an mga karwahe ninda. Mayong natadang buhay ni saro!

Ugmahon an banwaan nin Diyos dahil nakasalbar sinda! An mga lalaki nagkaranta nin pag-umaw ki Jehova: ‘Sa mamuraway na ralaban si Jehova nanggana. An mga kabayo asin parakabayo sa dagat hinulog niya.’ An tugang ni Moises na si Miriam, pati na an gabos na babayi, nagkurua nin pandereta. * Nagbarayle sinda na may kagayagayahan, asin sinabayan an mga lalaki sa pagkanta: ‘Sa mamuraway na ralaban si Jehova nanggana. An mga kabayo asin parakabayo sa dagat hinulog niya.’

Exodo kapitulo 12 sagkod 15.

^ par. 5 Silver.

^ par. 13 Tambourine.