Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 ISTORYA 104

Nagbalik si Jesus sa Langit

Nagbalik si Jesus sa Langit

DAKUL na beses na nagpahiling si Jesus sa mga parasunod niya. May pagkakataon na nagpahiling siya sa 500 na disipulo. Pag nagpapahiling siya sainda, aram mo kun anong ipinapakipag-ulay niya? An kahadian nin Diyos. Pinadigdi ni Jehova sa daga si Jesus tanganing magtukdo manungod sa Kahadian. Padagos niyang ginibo ini dawa pagkatapos na buhayon siya.

Ano na ngani su kahadian nin Diyos? Iyo, iyan tunay na gobyerno nin Diyos sa langit. Si Jesus an pinili nin Diyos na magin hadi kaiyan. Arog kan nanudan ta, pinakakan niya an mga nagugutom, pinaumayan an mga may hilang, asin binuhay pa ngani an mga gadan! Paagi kaiyan, ipinahiling ni Jesus na magigin mahusay siyang hadi.

Kaya pag naghahadi na si Jesus sa langit sa laog nin sangribong taon, ano an mangyayari sa daga? Iyo, magigin sarong magayunon na paraiso iyan. Mayo nang giyera, krimen, hilang, o maski kagadanan. Totoo ini ta linalang nin Diyos an daga para magin paraisong istaran nin mga tawo. Iyan an dahilan kaya ginibo niya kaidto an hardin nin Eden. Asin sisiguraduhon ni Jesus na mauutob an gustong mangyari nin Diyos.

Panahon nang magbalik si Jesus sa langit. Kuwarentang aldaw na siyang nagpapahiling sa mga disipulo. Kaya sigurado sindang buhay siya. Pero bago niya bayaan an mga disipulo, sinabi niya: ‘Dai kamo maghali sa Jerusalem sagkod na akuon nindo an banal na espiritu.’ An banal na espiritu iyo an aktibong puwersa nin Diyos na maikukumparar sa huyop nin duros. Tatabangan kaiyan an mga parasunod ni Jesus na gibuhon an gusto nin Diyos. Tapos sinabi ni Jesus: ‘Ipapahayag nindo an manungod sako sa pinakahararayong parte kan kinaban.’

Pagkasabi ni Jesus kaini, may makangangalas na nangyari. Nag-itaas siya sa langit, arog kan mahihiling mo digdi. Linipudan siya nin panganuron, asin dai na siya nahiling kan mga disipulo. Nagbalik si Jesus sa langit asin nagpuon na mamahala sa mga parasunod niya sa daga.