Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 ISTORYA 16

Nakakua si Isaac nin Maray na Agom

Nakakua si Isaac nin Maray na Agom

BISTO mo ining babayi sa ritrato? Siya si Rebeca. An lalaking nagrarani tanganing sabaton siya iyo si Isaac. Si Rebeca an magigin agom niya. Paano nangyari ini?

Siyempre, gusto ni Abraham na makaagom nin maray na babayi an aki niya. Habo niyang makaagom si Isaac nin taga Canaan dahil nagsasamba an mga ini sa mga diyos-diyosan. Kaya sinabi ni Abraham sa suruguon niya: ‘Magduman ka sa mga paryente ko sa Haran tapos magkua ka nin magigin agom ni Isaac.’

Nagkua tulos an suruguon ni Abraham nin sampulong kamelyo asin pinunan an halawig na pagbaklay. Kan harani na siya sa pig-iistaran kan mga paryente ni Abraham, nagpundo siya sa sarong bubon. Pabanggi na kaidto, na iyo an oras nin pagluwas kan mga babayi sa Haran para magkua nin tubig sa bubon. Kaya namibi ki Jehova an suruguon ni Abraham: ‘An babaying magkua nin tubig para sako asin sa mga kamelyo lugod na iyo an mapili nindong magin agom ni Isaac.’

Dai nahaloy, nag-abot si Rebeca tanganing magsakdo. Kan maghagad nin maiinom an suruguon, tinawan niya ini. Tapos nagkua man siya nin tubig para sa paha-pahang mga kamelyo. Dipisil na trabaho idto ta makitubig an mga kamelyo.

Kan matapos na si Rebeca, hinapot siya kan suruguon ni Abraham kun ano an pangaran kan saiyang ama. Hinapot man kan suruguon kun puwede siyang makidagos sa harong ninda. Nagsimbag si Rebeca: ‘An ama ko po iyo si Betuel, asin may dagusan samo para saindo.’ Aram kan suruguon na aki si Betuel kan tugang ni Abraham na si Nahor. Kaya nagluhod siya asin nagpasalamat ki Jehova sa paggiya saiya sa mga paryente ni Abraham.

Kan bangging iyan, sinabi kan suruguon ki Betuel saka sa tugang ni Rebeca na si Laban kun ano su tuyo niya. Uyon sinda na umiba saiya si Rebeca para magin agom ni Isaac. Kan haputon si Rebeca kun maiba siya, an simbag niya, ‘Iyo po.’ Kaya kan sunod na aldaw nagsakay sinda sa mga kamelyo pabalik sa Canaan.

Banggi na kan uminabot sinda. May natanaw si Rebeca na lalaking naglalakaw parani. Si Isaac idto. Kagagadan pa sana kan saiyang ina na si Sara, kaya mamundo pa siya. Pero kan mahiling niya si Rebeca, naugma siya. Namutan niya ining marhay kaya nawara na su kapungawan niya.

Genesis 24:1-67.