Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 ISTORYA 6

Sarong Maray na Aki, Asin Sarong Maraot

Sarong Maray na Aki, Asin Sarong Maraot

HILINGA si Cain asin si Abel. Dakula na sinda. Si Cain nagin paratanom nin trigo, prutas asin gulay. Si Abel nagin pastor nin karnero. Gustong-gusto niyang atamanon an mga ugbon kaini sagkod na magdakula. Kaya dai nahaloy, dakulon na siyang karnero na pigbabantayan.

Sarong aldaw, si Cain asin Abel nagdulot sa Diyos. Nagdara si Cain nin mga pananom niya. Dinara man ni Abel su pinakamataba niyang karnero. Naugma si Jehova ki Abel saka sa dulot kaini. Pero dai siya naugma ki Cain saka sa dulot kaini. Aram mo an dahilan?

Bako lang dahil mas maray an dulot ni Abel kisa ki Cain. An talagang dahilan, mabuot si Abel. Namumutan niya si Jehova saka an tugang niya. Pero si Cain maraot; bako niyang padaba an tugang niya.

Kaya sinabihan nin Diyos si Cain na dapat siyang magbago. Pero dai nagdangog si Cain. Angguton siya ta mas gusto nin Diyos si Abel. Kaya sinabi ni Cain ki Abel, ‘Magduman kita sa kalangtadan.’ Kan sinda na sanang duwa duman, pinukpok ni Cain si Abel nin makusugon kaya nagadan ini. Grabe su ginibo ni Cain ano?

Maski gadan na si Abel, nagigirumduman pa man giraray siya nin Diyos. Maray siyang tawo, asin dai nalilingawan ni Jehova an mga arog niya. Kaya pag-abot nin panahon, bubuhayon liwat ni Jehova si Abel digdi sa daga. Dai na siya magagadan. Bako daw na nakakaugmang mamidbid an mga arog ni Abel?

Pero dai nauugma an Diyos sa mga arog ni Cain. Kaya pagkatapos gadanon ni Cain an tugang niya, pinadusahan siya nin Diyos. Pinalayas siya nin Diyos pasiring sa lugar na harayo sa saiyang pamilya. Iniba niya an sarong babayi, na tibaad saro sa mga tugang niya, asin ini an nagin agom niya.

Pag-abot nin panahon si Cain asin an agom niya nagkaigwa nin mga aki. An iba pang aki ni Adan asin Eva nag-aragom, tapos nagkaigwa man nin mga aki. Dai nahaloy, dakul na an tawo sa daga. Aramon ta an manungod sa nagkapira sainda.