Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 ISTORYA 19

An Dakulang Pamilya ni Jacob

An Dakulang Pamilya ni Jacob

HILINGA an dakulang pamilyang ini. Iyan an 12 aking lalaki ni Jacob. Igwa man siya nin mga aking babayi. Aram mo an pangaran kan nagkapira sainda? Bistuhon ta daw.

Ipinangaki ni Lea si Ruben, Simeon, Levi asin Juda. Dai nagkakaaki si Raquel kaya munduon siya. Dahil kaini, itinao niya an suruguon niyang si Bilha ki Jacob, asin nangaki si Bilha nin duwang lalaki, si Dan saka Neftali. Tapos, itinao man ni Lea an suruguon niyang si Zilpa ki Jacob, asin ipinangaki ni Zilpa si Gad saka Aser. Nangaki pa si Lea nin duwang lalaki, si Isacar asin Zebulun.

Nagkaaki man giraray si Raquel. Nginaranan niya ining Jose. Sa uruinutan, dakul pa kitang maaaraman manungod ki Jose, ta nagin bantog siyang tawo. An mga nasambit iyo an 11 aking lalaki ni Jacob na namundag kan nakaistar siya ki Laban na ama ni Raquel.

Nagkaigwa man nin mga aking babayi si Jacob, pero saro sana sainda an nginaranan sa Bibliya. Siya si Dina.

Pag-abot nin panahon, nagdesisyon si Jacob na maghali ki Laban asin bumalik sa Canaan. Tinipon niya an dakula niyang pamilya asin dakulon niyang karnero saka baka, tapos nagpa-Canaan sinda.

Dai nahaloy pagkaabot ninda sa Canaan, nangaki si Raquel nin saro pang lalaki. Masyado siyang nasakitan sa pangangaki kaya nagadan siya. Pero buhay su aki. Nginaranan ni Jacob an aki na Benjamin.

Maray na tandaan niyato an mga pangaran kan 12 aking lalaki ni Jacob dahil hali sainda an bilog na nasyon nin Israel. Sa katunayan, an 12 tribo nin Israel inginaran sa sampulong aki ni Jacob asin duwang aki ni Jose. Nabuhay pa si Isaac nin dakul na taon pagkamundag kan mga aking ini, kaya siguradong ugmahon siya na dakulon siyang makuapo. Pero, hilingon ta kun anong nangyari sa makuapo niyang si Dina.

Genesis 29:32-35; 30:1-26; 35:16-19; 37:35.