Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 ISTORYA 40

Pinukpok ni Moises an Gapo

Pinukpok ni Moises an Gapo

NAG-AGI an mga taon—10 taon, 20 taon, 30 taon, 39 taon! Nasa kaawagan pa man giraray an mga Israelita. Pero sa bilog na panahon na ini inataman sinda ni Jehova. Pinakakan niya sinda nin manna. Piggigiyahan niya sinda kun aldaw paagi sa hariging panganuron, asin kun banggi paagi sa hariging kalayo. Dai naluma an saindang bado asin dai naghubag an saindang bitis.

Inot na bulan na ngunyan kan ika-40 taon pagkatapos na maghali sinda sa Ehipto. Yaon giraray an mga Israelita sa Kades. Digdi sinda kaidto nagkampo kan isugo an 12 lalaki tanganing mag-espiya sa Canaan haros 40 taon na an nakaagi. Sa Kades nagadan an tugang ni Moises na si Miriam. Arog kan dati, may ribok na naman digdi.

Mayong makuang tubig an banwaan. Kaya nagreklamo sinda ki Moises: ‘Maray pang nagadan na sana kami. Ta’no ta ilinuwas nindo kami hali sa Ehipto pasiring sa masakiton na lugar na ini na daing nagtutubong tinanom? Warang trigo, igos, o ubas. Mayo man lamang tubig na maiinom.’

Kan magduman sa tabernakulo si Moises asin Aaron ’nganing mamibi, sinabi ni Jehova ki Moises: ‘Tipunon mo an banwaan. Tapos sa atubangan ninda gabos, magtaram ka sa gapong idto. Gulping tubig an maluwas duman para sa banwaan asin mga hayop.’

Kaya, tinipon ni Moises an banwaan asin nagsabi siya: ‘Magdangog kamo, mga daing tiwala sa Diyos! Ano, mapaluwas kami ni Aaron nin tubig sa gapong ini para saindo?’ Dangan duwang beses na pinukpok ni Moises kan sugkod niya an gapo, asin nagburak-busak an tubig hali diyan. May tubig nang maiinom an gabos na tawo asin hayop.

Pero naanggot si Jehova ki Moises asin Aaron. Aram mo an dahilan? Kawasa sinabi ni Moises asin Aaron na sinda daa an mapaluwas nin tubig sa gapo. Pero si Jehova talaga an naggibo kaiyan. Dai nagsabi nin totoo si Moises asin Aaron, kaya bilang padusa sainda, sinabi ni Jehova: ‘Bako kamo an manginginot sa banwaan ko pasiring sa Canaan.’

Dai nahaloy, naghali an mga Israelita sa Kades. Nakaabot tulos sinda sa Bukid nin Hor. Sa alituktok kan bukid na ini, nagadan si Aaron sa edad na 123. Munduon an mga Israelita, kaya 30 aldaw nindang pigparahibian si Aaron. An aki niyang si Eleazar an suminalida saiya bilang halangkaw na saserdote kan nasyon nin Israel.

Bilang 20:1-13, 22-29; Deuteronomio 29:5; Nehemias 9:21.