Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

KABTANG 8

Nagkakatotoo an mga Ihinula sa Bibliya

Nagkakatotoo an mga Ihinula sa Bibliya

Mababasa sa Bibliya an tunay na nangyari kaidtong panahon. Pero ihinuhula man kaiyan an mangyayari sa maabot na panahon, bagay na dai kaya nin mga tawo. Kaya, masasabi ta na hali sa Diyos an Bibliya. Ano daw an sinasabi kaiyan manungod sa maabot na panahon?

Sinambit diyan an manungod sa dakulang giyera nin Diyos. Sa giyerang iyan, hahalion nin Diyos sa daga an gabos na maraot, alagad poproteksiyunan niya an mga naglilingkod saiya. Bilang hading pinili nin Diyos, sisiguraduhon ni Jesu-Cristo na magkakamit nin katuninungan asin kaugmahan an mga lingkod nin Diyos, asin na dai na sinda nuarin man maghihilang o magagadan.

Nakakaugma nanggad na magibo an Diyos nin bagong paraiso sa daga, bako daw? Pero may kaipuhan kitang gibuhon para mabuhay sa paraisong iyan. Sa huring istorya kan librong ini, manunudan ta kun anong dapat tang gibuhon tanganing kamtan an makangangalas na mga bagay na itatao nin Diyos sa mga naglilingkod saiya. Kaya basahon mo an KABTANG OTSO asin aramon kun ano an ihinula kan Bibliya para sa maabot na panahon.

 

SA SEKSIYON NA INI

ISTORYA 114

An Katapusan kan Gabos na Maraot

Taano ta ipinadara nin Diyos an saiyang hukbo na pinanginginutan ni Jesus sa giyera sa Armagedon?

ISTORYA 115

Bagong Paraiso Digdi sa Daga

Nakaistar kaidto an mga tawo sa paraiso digdi sa daga, asin mangyayari giraray iyan.

ISTORYA 116

Kun Paano Kita Mabubuhay nin Daing Katapusan

Igo na daw na basta sana maaraman an dapit ki Jehova Diyos saka ki Jesus-Cristo? Kun dai, ano pa an kaipuhan?