Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 ISTORYA 41

An Halas na Tanso

An Halas na Tanso

ANO sa hiling mo, tunay na halas daw ining nakapurupot sa poste? Bako. Gibo ini sa tanso. Sinabi ni Jehova ki Moises na ibugtak iyan sa poste tanganing mahiling nin mga tawo asin magdanay sindang buhay. Pero, tunay an mga halas na nasa daga. Kinagat kan mga ini an mga tawo kaya nangruruluya na sinda. Aram mo kun ta’no?

Dahil ini sa pagtaram kan mga Israelita laban sa Diyos asin ki Moises. Nagreklamo sinda: ‘Ta’no ta ilinuwas nindo kami sa Ehipto para magadan digdi sa kaawagan? Mayong kakanon o tubig digdi. Makasawaon na ining manna.’

Pero masiram an manna. Itinao iyan ni Jehova paagi sa milagro. Nagmilagro man siya para magkaigwa nin tubig. Pero dai tataong magpasalamat an mga Israelita sa mga ginibo ni Jehova para sainda. Kaya nagpadara si Jehova nin makamandag na mga halas ’nganing padusahan sinda. Kinaragat sinda kaini kaya dakul sainda an nagadan.

Kan huri, sinabi kan mga Israelita ki Moises: ‘Nagkasala kami, ta nagtaram kami laban ki Jehova asin saimo. Mamibi ka tabi ki Jehova na halion an mga halas na ini.’

Kaya ipinamibi ni Moises an banwaan. Sinabi ni Jehova ki Moises na gibuhon an halas na tansong ini asin ibugtak iyan sa poste. Dapat maghiling diyan an si’say man na nakagat. Ginibo ni Moises an sinabi nin Diyos. Kaya, su mga nakagat naghiling sa halas na tanso asin naumayan.

May manunudan kita digdi. Gabos kita garo man sana arog kan mga Israelitang idto na kinagat nin mga halas. Magmasid ka sa palibot, asin mahihiling mo na an mga tawo naggugurang, nagkakahilang, saka nagagadan. Dahil ini sa dai pagsunod ni Adan asin Eva ki Jehova. Huling gabos kita aki ninda, gabos kita pasiring sa kagadanan. Pero, naggibo si Jehova nin paagi para mabuhay kita nin daing katapusan.

Isinugo ni Jehova sa daga an saiyang Aki, si Jesu-Cristo. Ibinitay si Jesus sa harigi, ta an paghuna kan dakul maraot siya. Pero itinao ni Jehova si Jesus para iligtas kita. Kun kita mahiling asin masunod saiya, magkakamit kita nin buhay na daing katapusan. Dakul pa kitang manunudan manungod digdi.

Bilang 21:4-9; Juan 3:14, 15.