Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

KABTANG 3

Puon sa Pagkasalbar sa Ehipto Sagkod sa Inot na Hadi nin Israel

Puon sa Pagkasalbar sa Ehipto Sagkod sa Inot na Hadi nin Israel

Pinanginutan ni Moises an mga Israelita hali sa Ehipto pasiring sa Bukid nin Sinai. Duman itinao sainda ni Jehova an mga pagbuot niya. Paghaloy-haloy, nagsugo si Moises nin 12 lalaki para mag-espiya sa Canaan. Pero an sampulo sainda nagbalik na may maraot na bareta. Dahil diyan, gusto na kan mga Israelita na magbalik sa Ehipto. Huling mayo sindang pagtubod, pinadusahan sinda nin Diyos. Pinabayaan niya sindang maglagaw-lagaw nin 40 taon sa kaawagan.

Pag-abot nin panahon, pinili si Josue para panginutan an mga Israelita pa-Canaan. Tanganing tabangan sindang masakop an lugar, naggibo si Jehova nin mga milagro. Pinapundo niya an bulos kan Salog nin Jordan, pinabagsak an mga lanob kan Jerico, asin pinapundo nin maghapon an paghiro kan saldang. Pagkalihis nin anom na taon, nasakop kan mga Israelita an Canaan.

Puon ki Josue, mga hukom an nanginot sa Israel sa laog nin 356 na taon. Mamimidbid ta an dakul sainda, arog ni Barak, Gideon, Jefte, Samson, asin Samuel. Mababasa man niyato an manungod sa mga babaying si Rahab, Debora, Jael, Rut, Noemi, asin Delaila. Gabos-gabos, 396 na taon nin kasaysayan an laog kan Kabtang TRES.

 

SA SEKSIYON NA INI

ISTORYA 34

Bagong Klase nin Kakanon

An espesyal na kakanonna ini na hali sa Diyos nahuhulog hali sa langit.

ISTORYA 35

Itinao ni Jehova an mga Pagbuot Niya

Ano an duwang pagbuot na mas mahalaga kisa sa Sampulong Tugon?

ISTORYA 36

An Bulawan na Ugbon na Baka

Taano man ta masamba an mga tawo sa sarong estatwa na gibo sa tinunaw na mga bulawan na hikaw?

STORY 37

Tolda Para sa Pagsamba

Nasa kalaog-lauging kuwarto kaiyan an kaban kan tipan.

ISTORYA 38

An 12 Espiya

Parareho an sinabi kan sampulong espiya, pero iba an sinabi kan duwang espiya. Siisay an tutubudan kan mga Israelita?

ISTORYA 40

Pinukpok ni Moises an Gapo

Nakakua si Moises nin solusyon, pero napaanggot niya man si Jehova.

ISTORYA 41

An Halas na Tanso

Taano ta nagpadara an Diyos nin makamandag na mga halas tanganing kagaton an mga Israelita?

ISTORYA 42

Nagtaram an Sarong Asno

May nahiling an asno na dai nahihiling ni Balaam.

ISTORYA 43

Nagin Lider si Josue

Makusog pa si Moises, kaya taano ta rinibayan siya ni Josue?

ISTORYA 44

Itinago ni Rahab an mga Espiya

Paano tinabangan ni Rahab an duwang lalaki, asin ano an pakiulay niya?

ISTORYA 45

Pagbalyo sa Salog nin Jordan

Sarong milagro an nangyari kan tumuntong sa tubig an mga saserdote.

ISTORYA 46

An mga Lanob kan Jerico

Paano mapupugulan kan sarong pisi an pagbagsak kan lanob?

ISTORYA 47

Naghabon an Sarong Israelita

Puwede daw ipahamak nin sarong maraot na tawo an bilog na nasyon?

ISTORYA 48

Madunong na mga Gibeonita

Niloko ninda si Josue asin an mga Israelita para mangako an mga ini, pero ginibo pa man giraray kan mga Israelita an saindang ipinangako.

ISTORYA 49

An Aldaw Nagpundo sa Paghiro

May ginibo si Jehova para ki Josue na dai pa niya ginibo kaidto asin dai pa nuarin man nangyari.

ISTORYA 50

Duwang Babayi na Makusog an Buot

Pinanginutan ni Barak an hukbo nin Israel sa pakikilaban, pero taano ta si Jael an nag-ako nin pag-umaw?

ISTORYA 51

Ruth asin Noemi

Binayaan ni Ruth an saiyang banwaan tanganing mag-iba ki Noemi asin maglingkod ki Jehova.

ISTORYA 52

Si Gideon Asin an Saiyang 300 na Suldados

Nagpili an Diyos nin mga suldados para sa sadit na hukbo na ini paagi sa sarong kakaibang pagbalo sa paagi nin pag-inom.

ISTORYA 53

An Pangako ni Jefte

Sa pangako niya ki Jehova apektado pati man an saiyang aking babayi.

ISTORYA 54

An Pinakamakusog na Tawo

Paano naaraman ni Delaila an sekreto kan kakusugan ni Samson?

ISTORY 55

Sarong Aking Lalaki na Naglingkod sa Diyos

Ginamit nin Diyos an aking si Samuel tanganing ipaabot an makulog na mensahe para sa Halangkaw na Saserdoteng si Eli.