Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 ISTORYA 8

Mga Higante sa Daga

Mga Higante sa Daga

KUN may mahiling kang tawo na parani saimo asin arog siya kalangkaw kan atop kan harong nindo, anong iisipon mo? Higante! Kaidtong panahon, talagang may mga higante digdi sa daga. Sinasabi sa Bibliya na an saindang mga ama mga anghel hali sa langit. Pero paano nangyari iyan?

Aram mo, sige bagang paribok kan maraot na anghel na si Satanas. Pighinguwa pa ngani niya kaidto na magin maraot man an mga anghel nin Diyos. Pag-abot nin panahon, may mga anghel na nagdangog ki Satanas. Ipinundo ninda su trabaho ninda sa langit na ipinapagibo nin Diyos. Dangan, nagbaba sinda sa daga tapos nagsulot nin lawas * nin tawo. Aram mo kun ta’no?

Sabi sa Bibliya, nahiling pa’no kan mga aking ini nin Diyos asin nagustuhan an magagayon na babayi sa daga. Kaya nagdigdi sinda sa daga tapos nag-agom nin mga babayi. Sinasabi sa Bibliya na sala ini dahil ginibo nin Diyos an mga anghel tanganing mag-istar sa langit.

Kan an mga anghel na idto asin an mga agom ninda magkaaki, naiiba an mga aking ini. Kan primero garo bako man sindang ibahon. Pero nagparadakula tapos nagparakusog sinda sagkod na magin higante.

Maraot an mga higanteng ini. Pigdadaog-daog ninda an mga tawo. Pigpipirit ninda an gabos na magin maraot man.

Gadan na kaidto si Enoc, pero may sarong maray na tawo sa daga. Siya si Noe. Pirmi niyang pigsusunod an Diyos.

Sarong aldaw, sinabi nin Diyos ki Noe na panahon na tanganing paraon Niya an gabos na maraot na tawo. Pero ililigtas nin Diyos si Noe, an pamilya niya, saka an dakul na hayop. Hilingon ta kun paano ini ginibo nin Diyos.

Genesis 6:1-8; Judas 6.

^ par. 4 Hawak.