Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 ISTORYA 52

Si Gideon Asin an Saiyang 300 na Suldados

Si Gideon Asin an Saiyang 300 na Suldados

ARAM mo kun anong nangyayari digdi? Mga suldados ini kan Israel. Nakaduko sinda asin nag-iinom. Si Hukom Gideon an nakatindog harani sainda. Pig-oobserbaran niya kun paano sinda mag-inom.

Pagmasdan mo an lain-lain na paagi ninda. An iba nagsusubsob sa tubig. Pero may saro na pigsasarok kan kamot niya an tubig ’nganing mahiling niya an palibot. Importante ini, ta sinabi ni Jehova ki Gideon na pilion sana an mga lalaking nagbabantay mantang nag-iinom. Su iba daa papulion na, sabi nin Diyos. Hilingon ta kun ta’no.

Napapaatubang na naman sa grabeng problema an mga Israelita. Dai kaya ninda pigsunod si Jehova. Nadaog sinda kan mga taga Midian asin pinapasakitan sinda. Kaya nag-agrangay an mga Israelita ki Jehova para sa tabang niya. Dinangog sinda ni Jehova.

Sinabi ni Jehova ki Gideon na magbilog nin hukbo, kaya nagtipon siya nin 32,000 na suldados. Pero 135,000 na suldados an kalaban kan Israel. Alagad sinabi pa man giraray ni Jehova ki Gideon: ‘Aram mo, dakulon an tawuhan mo.’ Ta’no ta sinabi iyan ni Jehova?

Pag nanggana kaya an Israel, tibaad isipon nindang nanggana sinda sa sadiri nindang kusog asin bakong sa tabang ni Jehova. Kaya sinabi ni Jehova ki Gideon: ‘Sabihon mo sa mga natatakot na mag-uruli na.’ Dahil kaini, 22,000 na suldados niya an naghali. An natada na lang saiya 10,000 na tawuhan laban sa 135,000.

Pero danguga an sabi ni Jehova: ‘Dakulon pa man giraray an tawuhan mo.’ Kaya sinabi niya ki Gideon na painumon sa sapa an mga lalaki asin papulion su mga nagsusubsob sa tubig. ‘Tatabangan takang manggana paagi sa 300 na suldados na padagos na nagbabantay mantang nag-iinom,’ an panuga saiya ni Jehova.

Nag-abot na an oras nin ralaban. Binaranga ni Gideon sa tulong grupo an 300 niyang tawuhan. An kada saro tinawan niya nin hamudyong, asin nin dulay na may karaba sa laog. Kan matanga na, pinalibutan ninda an kampo kan kalaban. Tapos, sarabay nindang pinatanog an saindang mga hamudyong asin pinarasâ an mga dulay, saka nagkurahaw: ‘An espada ni Jehova asin ni Gideon!’ Napagmata an mga kalaban. Nagkariribong asin nagkatarakot sinda dangan nagdurulag. Nanggana an Israel sa ralaban.

Hukom kapitulo 6 sagkod 8.