Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 ISTORYA 66

Jezebel​—An Maraot na Reyna

Jezebel​—An Maraot na Reyna

PAGKAGADAN ni Hading Jeroboam, an mga hadi na namahala sa sampulong tribong kahadian sa norte gabos maraot. Si Hading Ahab an pinakamaraot sainda. Aram mo kun ta’no? Dahil iyan sa agom niya, an maraot na si Reyna Jezebel.

Bakong Israelita si Jezebel. Aki siya kan hadi nin Sidon. Nagsasamba siya sa diyos-diyosan na si Baal, asin naengganyar niya si Ahab saka an dakul na Israelita na magsamba man ki Baal. Angguton si Jezebel ki Jehova asin ipinagadan niya an dakul sa Saiyang mga propeta. An iba nagtarago sa mga kuweba ’nganing dai maipagadan. Kun may gusto si Jezebel, handa siyang gumadan para makua iyan.

Sarong aldaw, munduon an Hading Ahab. Hinapot siya ni Jezebel: ‘Ta’no ta mamundo ka?’

‘Ini pa’nong si Nabot,’ an sabi ni Ahab. ‘Gusto kong bakalon su ubasan niya. Pero sabi niya sako dai puwede.’

‘Dai ka na magmundo,’ an sabi ni Jezebel. ‘Ako na an bahala.’

Nagsurat si Jezebel sa mga lalaking may katungdan sa siyudad na pig-iistaran ni Nabot. Sinabi niya: ‘Maghanap kamo nin daing datang mga lalaki para sahutan si Nabot na nagtaram ini nin maraot laban sa Diyos asin sa hadi. Tapos darahon nindo si Nabot sa luwas kan siyudad asin gapuon sagkod na magadan.’

Kan maaraman ni Jezebel na gadan na si Nabot, sinabi niya ki Ahab: ‘O, kuanon mo na an ubasan niya.’ Bako daw na dapat padusahan si Jezebel sa marauton na gibo niyang ini?

Kaya pag-abot nin panahon, sinugo ni Jehova si Jehu para padusahan siya. Kan madangog ni Jezebel na maabot si Jehu, nagparapagayon siya. Pero kan mahiling siya ni Jehu sa may bintana kan palasyo, sinabi niya sa mga lalaking kaiba kan reyna: ‘Ihulog nindo siya!’ Nagsunod sinda, arog kan mahihiling mo sa ritrato. Buminagsak an reyna asin nagadan. ’Yan an katapusan ni Jezebel.

1 Hadi 16:29-33; 18:1-4; 21:1-16; 2 Hadi 9:30-37.