An Sakuyang Libro nin mga Istorya sa Bibliya

Basahon an 116 na istorya na hali Bibliya. Tama an mga pagkasaysay, madaling maintindihan, asin dakul nin ritrato.

Introduksiyon

An totoong mga istorya kan pinakabantog na libro sa kinaban, an Bibliya, nagsasaysay kan kasaysayan kan kinaban puon kan paglalang kaiyan.

ISTORYA 1

An Diyos Nagpuon na Maglalang

An istorya sa Genesis dapit sa paglalang nakakaugmang basahon asin pasil na maintindihan dawa kan sadit na mga aki.

ISTORYA 2

Sarong Magayon na Hardin

Sinasabi sa Genesis na ginibo nin Diyos na sarong espesyal na lugar an hardin nin Eden. Gusto nin Diyos na magin arog kaiyan kagayon an bilog na daga.

ISTORYA 3

An Inot na Lalaki Asin Babayi

Linalang nin Diyos si Adan asin Eva asin pinaistar sinda sa hardin nin Eden. Sinda an inot na mag-agom.

ISTORYA 4

Kun Ta’no ta Nawara Ninda an Saindang Istaran

Mababasa ta sa libro nin Genesis kun paano nawara an orihinal na paraiso.

ISTORYA 5

Nagpuon an Pagsakit

Sa luwas kan hardin nin Eden, dakul an nagin problema ni Adan asin Eva. Kun sinunod lang kuta ninda an Diyos, maugma kutana sinda pati an mga aki ninda.

ISTORYA 6

Sarong Maray na Aki, Asin Sarong Maraot

Manunudan ta sa istorya ni Cain asin Abel, na mababasa sa Genesis, kun ano an dapat na magin pagkatawo ta asin kun anong mga kaisipan an dapat baguhon bago mahuri an gabos.

ISTORYA 7

Sarong Tawong Makusog an Buot

An halimbawa ni Enoc nagtutukdo sato na makakagibo kita nin marahay dawa an gabos na tawong nasa palibot ta naggigibo nin maraot.

ISTORYA 8

Mga Higante sa Daga

Sinasabi sato kan Genesis kapitulo 6 an manungod sa mga higante na nangungulog sa mga tawo. Nefilim an apod sa mga higanteng idto. Mga aki sinda kan mga anghel na nagbaba sa daga asin binayaan an langit tanganing mamuhay bilang tawo.

ISTORYA 9

Naggibo nin Arka si Noe

Si Noe asin an saiyang pamilya nakaligtas sa Baha huling naghinanyog sinda sa Diyos dawa an iba dai.

ISTORYA 10

An Dakulang Baha

Nginisihan kan mga tawo an patanid ni Noe. Pero dai sinda nagngirisi kan umabot an uran hali sa langit asin magbaha! Aramon kun paano nailigtas kan arka si Noe, asin an saiyang pamilya, saka an mga hayop.

STORY 11

An Inot na Bulalangaw

Pag nakakahiling kan nin bulalangaw, ano an naiisip mo?

ISTORYA 12

Nagtindog nin Dakulang Tore an mga Tawo

Dai naugma an Diyos, asin an padusa na itinao niya igwa pa nin epekto sa mga tawo sagkod ngunyan.

ISTORYA 13

Si Abraham​—Amigo nin Diyos

Taano ta binayaan ni Abraham an komportable niyang istaran para mag-istar sa mga tolda sa bilog niyang buhay?

ISTORYA 14

Pigbalo nin Diyos an Pagtubod ni Abraham

Taano ta hinagad nin Diyos ki Abraham na iatang si Isaac?

ISTORYA 15

Nagsalingoy an Agom ni Lot

An ginibo niya nagtutukdo nin mahalagang leksiyon sa sato.

ISTORYA 16

Nakakua si Isaac nin Maray na Agom

Taano ta maray na agom si Rebeca? Huli daw sa kagayunan niya, o igwa pa nin ibang dahilan?

ISTORYA 17

Kambal Pero Magkalain

Mas padaba si Esau kan saindang ama na si Isaac, pero si Jacob an mas padaba kan saindang ina na si Rebeca .

ISTORYA 18

Nagduman si Jacob sa Haran

Inot na nagin agom ni Jacob si Lea dawa si Raquel an namumutan niya.

ISTORYA 19

An Dakulang Pamilya ni Jacob

Ipinangaran daw sa 12 aki ni Jacob an 12 tribo nin Israel?

ISTORYA 20

Napahamak si Dina

Nagpuon an gabos huli sa maraot na mga barkada.

ISTORYA 21

Nauri ki Jose an mga Tugang Niya

Taano ta naisip kan ibang tugang niya na gadanon siya?

ISTORYA 22

Napreso si Jose

Napreso siya bako dahil sa may ginibo siyang sala, kundi huling ginibo niya an tama.

ISTORYA 23

An mga Pangaturugan ni Faraon

An pitong baka asin pitong uhoy nin tipasi igwa nin pagkakapreho.

ISTORYA 24

Pigbalo ni Jose an mga Tugang Niya

Paano niya maaaraman kun nagbago na talaga sinda puon kan ipabakal ninda siya bilang uripon?

ISTORYA 25

Nagbalyo sa Ehipto an Pamilya

Taano ta inapod na mga Israelita an gabos na kabilang sa pamilya ni Jacob imbes na mga Jacobita?

ISTORYA 26

Maimbod si Job sa Diyos

Nawara ki Job an saiyang kayamanan, maray na salud, asin an gabos niyang aki. Pinapadusahan daw siya kan Diyos?

ISTORYA 27

Sarong Maraot na Hadi an Namahala sa Ehipto

Taano ta ipinagbuot niya na gadanon an gabos lalaking umboy na Israelita?

ISTORYA 28

Nakaligtas an Umboy na si Moises

Naaraman kan ina ni Moises na may pagbuot na gadanon an gabos na lalaking umboy na Israelita.

ISTORYA 29

Kun Ta’no ta Nagdulag si Moises

An paghuna ni Moises handa na niyang iligtas an mga Israelita kan siya 40 anyos, pero dai.

ISTORYA 30

An Naglalaad na Tanom

Paagi sa sunod-sunod na milagro, sinabi nin Diyos ki Moises na panahon na para panginutan niya an mga Israelita paluwas sa Ehipto.

ISTORYA 31

Uminatubang ki Faraon si Moises Asin Aaron

Taano ta dai nagdangog si Faraon ki Moises asin dai tinugutan na maghali an mga Israelita?

ISTORYA 32

An Sampulong Damat

Nagpaabot an Diyos nin 10 kapahamakan sa Ehipto dahil sa katagasan kan payo kan Ehipsiyong si Faraon na nagsayumang pahalion an mga Israelita.

ISTORYA 33

Pag-ibong sa Dagat na Pula

Paagi sa kapangyarihan nin Diyos binanga ni Moises an Dagat na Pula asin marang daga an inagihan kan mga Israelita sa pgbalyo ninda.

ISTORYA 34

Bagong Klase nin Kakanon

An espesyal na kakanonna ini na hali sa Diyos nahuhulog hali sa langit.

ISTORYA 35

Itinao ni Jehova an mga Pagbuot Niya

Ano an duwang pagbuot na mas mahalaga kisa sa Sampulong Tugon?

ISTORYA 36

An Bulawan na Ugbon na Baka

Taano man ta masamba an mga tawo sa sarong estatwa na gibo sa tinunaw na mga bulawan na hikaw?

STORY 37

Tolda Para sa Pagsamba

Nasa kalaog-lauging kuwarto kaiyan an kaban kan tipan.

ISTORYA 38

An 12 Espiya

Parareho an sinabi kan sampulong espiya, pero iba an sinabi kan duwang espiya. Siisay an tutubudan kan mga Israelita?

ISTORYA 40

Pinukpok ni Moises an Gapo

Nakakua si Moises nin solusyon, pero napaanggot niya man si Jehova.

ISTORYA 41

An Halas na Tanso

Taano ta nagpadara an Diyos nin makamandag na mga halas tanganing kagaton an mga Israelita?

ISTORYA 42

Nagtaram an Sarong Asno

May nahiling an asno na dai nahihiling ni Balaam.

ISTORYA 43

Nagin Lider si Josue

Makusog pa si Moises, kaya taano ta rinibayan siya ni Josue?

ISTORYA 44

Itinago ni Rahab an mga Espiya

Paano tinabangan ni Rahab an duwang lalaki, asin ano an pakiulay niya?

ISTORYA 45

Pagbalyo sa Salog nin Jordan

Sarong milagro an nangyari kan tumuntong sa tubig an mga saserdote.

ISTORYA 46

An mga Lanob kan Jerico

Paano mapupugulan kan sarong pisi an pagbagsak kan lanob?

ISTORYA 47

Naghabon an Sarong Israelita

Puwede daw ipahamak nin sarong maraot na tawo an bilog na nasyon?

ISTORYA 48

Madunong na mga Gibeonita

Niloko ninda si Josue asin an mga Israelita para mangako an mga ini, pero ginibo pa man giraray kan mga Israelita an saindang ipinangako.

ISTORYA 49

An Aldaw Nagpundo sa Paghiro

May ginibo si Jehova para ki Josue na dai pa niya ginibo kaidto asin dai pa nuarin man nangyari.

ISTORYA 50

Duwang Babayi na Makusog an Buot

Pinanginutan ni Barak an hukbo nin Israel sa pakikilaban, pero taano ta si Jael an nag-ako nin pag-umaw?

ISTORYA 51

Ruth asin Noemi

Binayaan ni Ruth an saiyang banwaan tanganing mag-iba ki Noemi asin maglingkod ki Jehova.

ISTORYA 52

Si Gideon Asin an Saiyang 300 na Suldados

Nagpili an Diyos nin mga suldados para sa sadit na hukbo na ini paagi sa sarong kakaibang pagbalo sa paagi nin pag-inom.

ISTORYA 53

An Pangako ni Jefte

Sa pangako niya ki Jehova apektado pati man an saiyang aking babayi.

ISTORYA 54

An Pinakamakusog na Tawo

Paano naaraman ni Delaila an sekreto kan kakusugan ni Samson?

ISTORY 55

Sarong Aking Lalaki na Naglingkod sa Diyos

Ginamit nin Diyos an aking si Samuel tanganing ipaabot an makulog na mensahe para sa Halangkaw na Saserdoteng si Eli.

ISTORY 56

Si Saul—An Inot na Hadi nin Israel | Istorya sa Bibliya

Makakanuod kita nin mahalagang leksiyon ki Saul na dati pinili kan Diyos, alagad pag-abot nin panahon hinabuan nin Diyos.

ISTORYA 57

Pinili nin Diyos si David

Ano an nahiling nin Diyos ki David na dai nahiling ni propeta Samuel?

ISTORYA 58

Si David Asin si Goliat

Bako sanang lagpitaw an ginamit ni David sa paglaban ki Goliat, kundi saro pang armas na mas makapangyarihan.

ISTORYA 59

Kaipuhan Magdulag ni David

Kan primero naugmang marhay si Saul ki David, pero kan huri nauri siya na haros gusto na niyang gadanon ini. Taano?

ISTORYA 60

Si Abigail Asin si David

Sinabi ni Abigail na dai nag-iisip an agom niya, alagad an ginibo niyang ini an nagligtas sa halipot na panahon kan buhay niya.

ISTORYA 61

Ginibong Hadi si David

Pinatunayan ni David na angay siya na magin hadi nin Israel paagi sa mga ginigibo niya asin sa mga hinahabuan niyang gibuhon.

ISTORYA 62

Grabeng Problema sa Pamilya ni David

Dahil sa sarong pagkakasala ni David, sunod-sunod na uminarabot an grabeng problema sa saiya asin sa pamilya niya.

ISTORYA 63

An Madunong na si Hading Solomon

Babangaon daw talaga niya an umboy?

ISTORYA 64

Ipinagibo ni Solomon an Templo

Sa ibong kan pagigin madunong na marhay ni Solomon, naengganyar siya na maggibo nin mga bagay na kamangmangan asin sala.

ISTORYA 65

Nabanga an Kahadian

Kan magpuon nang maghadi si Jeroboam, inengganyar niya an mga tawo na balgahon an pagbuot nin Diyos.

ISTORYA 66

Jezebel​—An Maraot na Reyna

Gigibuhon ni Jezebel an gabos para makua sana an gusto niya.

ISTORYA 67

Nagtiwala si Jehosafat ki Jehova

Taano ta nagpasiring sa ralaban an hukbo na an nasa inutan mga paraawit na mayong armas?

ISTORYA 68

Duwang Aki na Nabuhay Liwat

Mabubuhay daw giraray an saro na nagadan? Iyan nangyari na kaidto!

ISTORYA 69

Daragitang Nagtabang sa Makapangyarihan na Lalaki

Dai siya natakot magtaram, kaya may milagrong nangyari.

ISTORYA 70

Si Jonas Asin an Dakulang Sira

Nanudan ni Jonas an sarong importanteng leksiyon manungod sa paggibo kan pagbuot ni Jehova.

ISTORYA 71

An Panuga nin Diyos na Paraiso

An nainot na paraiso yaon sa sadit sanang parte kan daga; an sarong ini sasakupon an bilog na daga.

ISTORYA 72

Tinabangan nin Diyos si Hading Hezekias

Sa sarong banggi, ginadan nin sarong anghel an 185,000 na suldados na Asiriano.

ISTORYA 73

An Ultimong Marahay na Hadi nin Israel

Bilang sarong tin-edyer, makusog an buot ni Josias.

ISTORYA 74

Sarong Lalaki na Daing Takot

Pagmati ni Jeremias akion pa siya para magin propeta, pero aram nin Diyos na kaya niya iyan.

ISTORYA 75

Apat na Solterito sa Babilonya

Nagin mapanggana sinda dawa napasuway sinda sa pamilya.

ISTORYA 76

Ginaba an Jerusalem

Taano ta tinugutan nin Diyos an mga kaiwal kan Israel, an mga Babilonyo, na gabaon an Jerusalem?

ISTORYA 77

Habo Nindang Sumamba sa Imahen

Ililigtas daw nin Diyos an tulong masinunod na hoben na lalaking ini sa nagkakalayong hurno?

ISTORYA 78

An Surat-Kamot sa Lanob

Tinawan ni propeta Daniel nin kahulugan an apat na misteryosong tataramon.

ISTORYA 79

Si Daniel sa Lungib nin mga Leon

Sinentensiyahan si Daniel nin kagadanan, pero puwede daw kutanang nalikayan niyang mangyari iyan sa saiya?

ISTORYA 80

Naghali sa Babilonya an Banwaan nin Diyos

Inutob ni Hading Ciro nin Persia an sarong hula kan sakupon niya an Babilonya, asin ngunyan may inuutob pa siya.

ISTORYA 81

Pagtitiwala sa Tabang nin Diyos

Sinuway kan mga Israelita an mga pagbuot nin tawo tanganing sunudon an Diyos. Bebendisyunan daw sinda nin Diyos?

ISTORYA 82

Si Mardokeo Asin Esther

Magayon si Reyna Vasti, pero isinalida sa saiya ni Hading Ahasuero si Esther bilang an bago kaining reyna. Taano?

ISTORYA 83

An mga Lanob kan Jerusalem

Miyentras na pigtitindog giraray an mga lanob, pighahanda man dapat aldaw-banggi kan mga trabahador an saindang mga espada asin budyak.

ISTORYA 84

Dinalaw nin Anghel si Maria

May dara siyang mensahe hali sa Diyos: Magkakaaki si Maria na iyo an magigin hadi sagkod lamang.

ISTORYA 85

Namundag si Jesus sa Kuwadra

Taano ta namundag sa sarong bahugan nin mga hayop an sarong magigin hadi?

ISTORYA 86

Mga Lalaking Giniyahan nin Sarong Bituon

Siisay an naggiya sa mago pasiring ki Jesus? Tibaad masurpresa ka sa simbag kaiyan.

ISTORYA 87

An Hoben na si Jesus sa Templo

May bagay na pigngangalasan sa saiya dawa an mga may edad na nagtutukdo sa templo.

ISTORYA 88

Binawtismuhan ni Juan si Jesus

Binabawtismuhan ni Juan an mga parakasala, pero si Jesus dai nuarin man nagkasala. Taano ta binawtismuhan siya ni Juan?

ISTORYA 89

Lininig ni Jesus an Templo

Ipinahiling ni Jesus an sarong klase nin pagkamuot na nagin dahilan para maanggot siya.

ISTORYA 90

Kaulay an Babayi sa May Bubon

Sa paanong paagi dai na nuarin man mapapaha an babayi huli sa tubig na itinatao ni Jesus?

ISTORYA 91

An Sermon ni Jesus sa Bukid

Aramon an nagdadanay na kadunungan na makukua sa saiyang Sermon sa Bukid.

ISTORYA 92

Nagbuhay si Jesus nin mga Gadan

Gamit an kapangyarihan nin Diyos, sinabi ni Jesus an duwang simpleng tataramon asin binuhay an aking daragita ni Jairo.

ISTORYA 93

Pinakakan ni Jesus an Dakul na Tawo

Paagi sa milagrosong pagpapakakan sa ribo-ribo, anong mahalagang punto an pinatunayan ni Jesus?

ISTORYA 94

Padaba Niya an mga Aki

Itinukdo ni Jesus sa mga apostol niya na dakul sindang manunudan bako lang manungod sa saradit na mga aki, kundi pati man mismo sa mga ini.

ISTORYA 95

An Paagi nin Pagtukdo ni Jesus

An parabula ni Jesus dapit sa Samaritano na tataong makipagkapwa-tawo sarong halimbawa nin paagi nin pagtutukdo na mas parati niyang ginagamit.

ISTORYA 96

Nagpaumay si Jesus nin mga May Hilang

Ano an pinatunayan ni Jesus kan ginibo niya an gabos na milagro?

ISTORYA 97

Pagdatong ni Jesus Bilang Hadi

Sinabat siya nin dakulang grupo, pero bakong gabos nauugma kaiyan.

ISTORYA 98

Sa Bukid nin mga Olibo

Sinasabi ni Jesus sa apat niyang apostol an manungod sa mga bagay na nangyayari sa panahon ta sa ngunyan.

ISTORYA 99

Sa Sarong Kuwarto sa Itaas

Taano ta tinugon ni Jesus an mga disipulo na iselebrar kada taon an espesyal na pamanggihan na ini?

ISTORYA 100

Si Jesus sa Hardin

Taano ta trinaydor ni Judas si Jesus paagi sa hadok?

ISTORYA 101

Ginadan si Jesus

Kan ipako siya sa sarong harigi, nangako siya manungod sa paraiso.

ISTORYA 102

Buhay si Jesus

Pagkatapos na paligidon kan anghel an gapong ipinansara sa lulubngan ni Jesus, nagkabirigla an mga suldados na nagbabantay sa nahiling ninda sa laog.

ISTORYA 103

Paglaog sa Nakabarat na Kuwarto

Taano ta dai namidbid si Jesus kan mga disipulo niya pagkatapos na buhayon siya liwat?

ISTORYA 104

Nagbalik si Jesus sa Langit

Bago si Jesus nagsakat sa langit, tinawan niya an saiyang mga disipulo nin ultimong pagbuot.

ISTORYA 105

Naghahalat sa Jerusalem

Taano ta ibinubo ni Jesus an banal na espiritu sa mga disipulo kan Pentecostes?

ISTORYA 106

Pinaluwas sa Presuhan

Ipinapreso kan Judiong mga lider nin relihiyon an mga apostol para papunduhon an paghuhulit ninda, pero may ibang nasa isip an Diyos.

ISTORYA 107

Ginapo si Esteban

Mantang si Esteban ginagadan, pambihira an nagin pamibi niya.

ISTORYA 108

Sa Dalan Pa-Damasco

Binago kan sarong nakakabutang liwanag asin boses hali sa langit an buhay ni Saulo.

ISTORYA 109

Dinalaw ni Pedro si Cornelio

An Diyos daw may ipinapaurog na lahi o nasyon?

ISTORYA 110

Si Timoteo—Bagong Katabang ni Pablo

Naghali si Timoteo sa harong para mag-iba ki Pablo sa sarong nakakaugmang pagbiyahe tanganing maghulit.

ISTORYA 111

Sarong Solterito na Nakaturog

Nakaturog si Eutico kan inot na pahayag ni Pablo, pero dai na siya giraray nakaturog kan ikaduwang pahayag kaini. Sarong milagro an nangyari durante kan duwang pahayag na iyan.

ISTORYA 112

Suminadsad sa Sarong Isla

Kan garo baga dai nang paglaom an gabos, nakaresibi si Pablo nin sarong mensahe hali sa Diyos na nagtao saiya nin paglaom.

ISTORYA 113

Si Pablo sa Roma

Paano ni Pablo magigibo an saiyang gibuhon bilang apostol mantang siya nakapreso?

ISTORYA 114

An Katapusan kan Gabos na Maraot

Taano ta ipinadara nin Diyos an saiyang hukbo na pinanginginutan ni Jesus sa giyera sa Armagedon?

ISTORYA 115

Bagong Paraiso Digdi sa Daga

Nakaistar kaidto an mga tawo sa paraiso digdi sa daga, asin mangyayari giraray iyan.

ISTORYA 116

Kun Paano Kita Mabubuhay nin Daing Katapusan

Igo na daw na basta sana maaraman an dapit ki Jehova Diyos saka ki Jesus-Cristo? Kun dai, ano pa an kaipuhan?

Mga Hapot sa Pag-adal sa An Sakuyang Libro nin mga Istorya sa Bibliya

Mga teksto asin hapot sa pag-adal na dinisenyo tanganing matabangan an mga hoben na masabutan an kada istorya sa Bibliya.