Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 ISTORYA 116

Kun Paano Kita Mabubuhay nin Daing Katapusan

Kun Paano Kita Mabubuhay nin Daing Katapusan

ANO an binabasa kan mga aking ini? Iyan mismo an librong binabasa mo man—An Sakuyang Libro nin mga Istorya sa Bibliya. Binabasa ninda an mismong istorya na binabasa mo—“Kun Paano Kita Mabubuhay nin Daing Katapusan.”

Aram mo kun ano an nanunudan ninda? Inot, kaipuhan ta palan maaraman an manungod ki Jehova asin sa Aki niyang si Jesus tanganing mabuhay nin daing katapusan. Sabi kan Bibliya: ‘Para mabuhay nin daing katapusan, magkua nin kaaraman manungod sa kasaro-saruing tunay na Diyos, asin sa Aki na sinugo niya sa daga, si Jesu-Cristo.’

Paano kita makua nin kaaraman manungod ki Jehova asin sa Aki niyang si Jesus? An sarong paagi iyo an pagbasa kan bilog na librong ini. Dakul baga ining pigsasabi manungod sainda, bakong iyo? Mababasa ta man digdi an manungod sa mga ginibo ninda saka gigibuhon pa. Pero bako lang pagbasa kan librong ini an kaipuhan.

May nahihiling ka sa ritrato na saro pang libro? Su nasa salog? Bibliya iyan. Makiulay ka sa iba na basahon saimo an mga parte kaiyan na pinagkuanan kan mga istorya sa librong ini. Nasa Bibliya an gabos na kaipuhan tang maaraman ’nganing makapaglingkod kita ki Jehova sa tamang paagi asin magkaigwa nin buhay na daing katapusan. Kaya, dapat tang ugalion na pirming pag-adalan an Bibliya.

Pero kulang pa an pag-adal sana manungod ki Jehova asin ki Jesu-Cristo. Dawa dakulon kitang aram manungod sa sainda saka sa mga itinutukdo ninda, puwedeng dai kita magkaigwa nin buhay na daing katapusan. Aram mo daw kun ano pa an kaipuhan?

Kaipuhan ta man isabuhay an nanunudan niyato. Nagigirumduman mo si Judas Iscariote? Saro siya sa 12 apostol ni Jesus. Dakul an aram ni Judas manungod ki Jehova asin ki Jesus. Pero nagin makasadiri siya, tapos karibay nin 30 pidasong pirak, trinaydor niya si Jesus para madakop ini kan mga kaiwal. Kaya dai magkakamit nin buhay na daing katapusan si Judas.

Natatandaan mo si Gehazi sa Istorya 69? Gusto niyang mapasaiya an mga bado saka kuwarta na bako niya. Kaya, nagputik siya para makua iyan. Pero pinadusahan siya ni Jehova. Papadusahan man niya kita kun dai kita masunod sa saiyang mga pagbuot.

Pero dakul man na maray na tawo an dagos-dagos na naglingkod nin maimbod ki Jehova. Gusto tang magin arog ninda, bako daw? Maray na arugon an aking si Samuel. Sa Istorya 55, kuwatro o singko anyos pa sana siya kan magpuon na maglingkod ki Jehova sa tabernakulo. Kaya maski aki ka pa, puwede ka nang maglingkod ki Jehova.

Siyempre, an gusto ta gabos na arugon iyo si Jesus. Sa Istorya 87, kan nasa templo siya, nakipag-ulay siya sa iba manungod sa saiyang Ama sa langit dawa aki pa siya. Arog niya, pirmi tang sabihon sa mga tawo an manungod sa marahayon tang Diyos na si Jehova asin sa Aki niya, si Jesu-Cristo. Kun gigibuhon ta iyan, mabubuhay kita nin daing katapusan digdi sa daga sa bagong paraiso nin Diyos.

Juan 17:3; Salmo 145:1-21.