Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 ISTORYA 108

Sa Dalan Pa-Damasco

Sa Dalan Pa-Damasco

ARAM mo kun si’say ining natumba sa daga? Si Saulo. Kun natatandaan mo, siya su nagbantay kan mga alikboy o balabal kan mga naggapo ki Esteban. Hilinga an nakakasulang liwanag! Anong nangyayari?

Pagkagadan ni Esteban, pinanginutan ni Saulo an paghanap sa mga parasunod ni Jesus para pasakitan. Piglalaog niya an kada harong tapos pigguguruyod sinda pasiring sa presuhan. Dakul na disipulo an nagdurulag pasiring sa ibang mga siyudad asin duman ipinahayag an ‘maugmang bareta.’ Pero sinundan sinda ni Saulo. Mantang nagbabaklay siya pa-Damasco, uni an pambihirang nangyari:

Bigla na sana, may liwanag hali sa langit na nagsilyab sa palibot ni Saulo. Natumba siya asin nakadangog nin boses na nagsabi: ‘Saulo, Saulo! Ta’no ta pigpapasakitan mo ako?’ Nahihiling kan kairiba niya an liwanag asin nadadangog an boses, pero dai ninda nasasabutan an pigsasabi kaiyan.

‘Si’say ka po Kagurangnan?’ an hapot ni Saulo.

‘Ako si Jesus, na pigpapasakitan mo,’ an sabi kan boses. Sinabi ini ni Jesus huli ta sa ginigibo ni Saulo sa mga parasunod Niya, an pagmati ni Jesus siya an pinapasakitan.

Naghapot si Saulo: ‘Kagurangnan, ano an gigibuhon ko?’

‘Magtindog ka asin magpa-Damasco,’ an sabi ni Jesus. ‘Duman ko sasabihon kun anong dapat mong gibuhon.’ Kan magtindog si Saulo asin imuklat an mga mata niya, dai siyang nahihiling. Nabuta siya! Kaya kinabit siya kan kairiba niya pasiring sa Damasco.

Sinabi ni Jesus sa disipulo niyang si Ananias na nasa Damasco: ‘Magduman ka sa kalye na inaapod na Tanos, sa harong ni Judas. Yaon duman si Saulo. Pinili ko siyang magin espesyal na lingkod ko.’

Nagsunod si Ananias. Kan matagbuan niya si Saulo, dinuutan niya ini asin sinabi: ‘Sinugo ako kan Kagurangnan para makahiling ka asin mapano nin banal na espiritu.’ Biglang natanggal sa mga mata ni Saulo an garo mga kiskis, asin nakahiling siya giraray.

Ginamit nin Diyos si Saulo sa pagpahayag kan maugmang bareta sa mga tawo sa dakul na nasyon. Namidbid siya bilang si apostol Pablo. Dakul pa kitang manunudan manungod saiya. Pero aramon ta nguna kun ano an ipinagibo nin Diyos ki Pedro.