Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 ISTORYA 111

Sarong Solterito na Nakaturog

Sarong Solterito na Nakaturog

HALA! Anong nangyayari digdi? Buhay pa daw an solteritong nakahigda? Hilinga, si Pablo an saro sa mga lalaking nagluwas sa harong. Nahihiling mo man si Timoteo? Ano sa paghuna mo, nahulog daw hali sa bintana ining solterito?

Iyo, iyan nanggad an nangyari. Nagpapahayag si Pablo sa mga disipulo sa Troas. Aram niyang haloy niya sindang dai mahihiling ta mahali na siya sa sunod na aldaw sakay nin barko. Kaya sige siyang paliwanag sagkod matanga.

An solteritong ini na an pangaran Eutico nakatukaw sa may bintana. Nakaturog siya asin nahulog hali sa ikatulong eskalon! Iyan an dahilan kaya haditon an mga nasa ritrato. Kan buhaton ninda an solterito, gadan na ini!

Kan mahiling ni Pablo na gadan na an solterito, dinapaan niya ini asin kinugos. Dangan sinabi niya: ‘Dai kamo mahadit. Ayos lang siya.’ Asin totoo man nanggad! Sarong milagro iyan! Binuhay siya giraray ni Pablo! Grabe an kaugmahan kan mga yaon duman.

Nagsarakat giraray sinda sa harong asin nagkakan. Idinagos ni Pablo an saiyang pahayag sagkod sa maagahon. Pero makakasigurado ka na dai na giraray nakaturog si Eutico! Tapos, nagsakay na sa barko si Pablo, Timoteo asin an kairiba ninda. Aram mo kun pasain sinda?

Patapos na an ikatulong pagbiyahe ni Pablo para ipahayag an maugmang bareta, asin pauli siya ngunyan. Sa ikatulong pagbiyaheng ini, nagtulong taon siya sa Efeso pa sana. Kaya mas halawig an pagbiyaheng ini kisa sa ikaduwa niyang pagbiyahe.

Pakahali sa Troas, naghapit an barko sa Mileto. Dahil pirang kilometro sana hali sa Mileto an Efeso, ipinaapod ni Pablo an mga may katungdan sa kongregasyon duman tanganing makaulay niya sa huring pagkakataon. Kan pahali na an barko, munduon sinda ta nagpaaram na si Pablo!

Nakaabot an barko sa Cesarea. Duman, nagdagos si Pablo sa harong kan disipulong si Felipe. Pinatanidan si Pablo kan propetang si Agabo na mapepreso sa Jerusalem an apostol. Iyan man nanggad an nangyari. Dangan, pagkatapos mapreso nin duwang taon sa Cesarea, ipinadara si Pablo sa Roma tanganing desisyunan an kaso niya kan Romanong tagapamahalang si Cesar. Hilingon ta kun anong mangyayari sa biyahe niya pa-Roma.